Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca

Na temelju članka 35. stavak 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. stavak 1. alineja 10. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 15. sjednici održanoj 12. studenog 2019. godine donosi

 

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USTROJSTVU I DJELOKRUGU UPRAVNIH TIJELA GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

                U preambuli Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 2/18, dalje u tekstu: Odluka) ispravlja se greška u pisanju broja „Službenog glasnika Grada Pakraca“ vezanog uz objave Statuta Grada Pakraca na način da se broj 1/16 zamjenjuje brojem 1/18.

Članak 2.

                U članku 15. stavak 3. Odluke briše se riječ „upute“.

Članak 3.

                Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 023-01/19-01/4

URBROJ: 2162-04/01-19-2

Pakrac, 12. studenog 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.