Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Grada Pakraca

Na temelju članka 40. i članka 133. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18), članka 35. stavak 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. stavak 1. alineja 10. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 15. sjednici održanoj 12. studenog 2019. godine donosi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU VLASTITOG POGONA GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

                U Odluci o osnivanju Vlastitog pogona Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 1/05 i 9/11, dalje u tekstu: Odluka) članak 2. mijenja se i glasi:

„Vlastiti pogon obavlja sljedeće komunalne djelatnosti na području Grada Pakraca:

  • održavanje nerazvrstanih cesta,
  • održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
  • održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
  • održavanje javnih zelenih površina,
  • održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
  • održavanje čistoće javnih površina,
  • usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama.“

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

„Unutarnji ustroj, način rada i upravljanja Vlastitim pogonom pobliže se utvrđuje Pravilnikom o poslovanju, kojeg donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca.

Na  prava,  obveze  i  odgovornosti,  kao  i  druga  pitanja  u  vezi  s  radom  upravitelja Vlastitog pogona te ostalih zaposlenih u Vlastitom pogonu, a koja nisu uređena Zakonom o komunalnom gospodarstvu, primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuju radni odnosi službenika i namještenika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Vlastiti pogon ukida se odlukom Gradskog vijeća Grada Pakraca.

U slučaju ukidanja Vlastitog pogona Grad Pakrac preuzima svu imovinu, kao i sva prava i obveze Vlastitog pogona, osim ako se odlukom o ukidanju Vlastitog pogona ne odredi drugačije.“

Članak 3.

                Članak 4. mijenja se i glasi:

„Vlastitim pogonom upravlja upravitelj pogona.

                Upravitelj vlastitog pogona:

  • donosi i potpisuje akte poslovanja koji proizlaze iz redovnog obavljanja komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove Odluke,
  • na temelju ovlasti gradonačelnika zaključuje ugovore sa drugim fizičkim ili pravnim osobama,
  • organizira i vodi rad Vlastitog pogona, odgovara gradonačelniku za materijalno i financijsko poslovanje i za zakonitost rada vlastitog pogona.

Upravitelja vlastitog pogona imenuje i razrješava gradonačelnik.“

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

„Vlastiti pogon samostalan je u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga i za svoj rad je odgovoran gradonačelniku.

U obavljaju poslova iz svoga djelokruga Vlastiti pogon dužan je osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti te održavati komunalne objekte i uređaje koji služe u svrhu obavljanja djelatnosti u stanju funkcionalne sposobnosti.

          Vlastiti pogon podnosi gradonačelniku godišnje izvješće o iskazivanju učinka poslovanja.“

           Gradonačelnik usmjerava i nadzire rad Vlastitog pogona.“

Članak 5.

Članak 8. mijenja se i glasi:

„Posebnu imovinu Grada Pakraca koju je isti osigurao za početak rada Vlastitog pogona,   sukladno odredbi stavka 1. članka 7. ove Odluke, kao i imovinu koju Vlastiti pogon stekne u obavljanju svoje djelatnosti, isti može opteretiti ili otuđiti samo uz pismenu suglasnost gradonačelnika.

Ugovor o opterećenju ili otuđenju imovine iz stavka 1. ovog članka potpisuje gradonačelnik.“

Članak 6.

                Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 023-05/19-01/2                    Predsjednik:

URBROJ: 2162-04/01-19-1

Pakrac, 12. studenog 2019. g.         Miroslav Ivančić v. r.