Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca

Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, 73/17, 14/19), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ br. 50/17, 84/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 15. sjednici održanoj 12. studenog 2019. godine, donosi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

U Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/17) u članku 1. stavku 5. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi:

„Korisnik usluge može se razvrstati u kategoriju korisnika kućanstvo i u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo.“

Članak 2.

U članku 3. mijenja se stavak 6. i sada glasi:

„Korisnik usluge ima mogućnost izbora između standardnih veličina spremnika navedenih u prethodnim stavcima ovog članka, uz uvažavanje potreba korisnika usluge i podjele na kategorije korisnika, sukladno Cjeniku usluga.“

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. i stavku 2. mijenjaju  se uvodne rečenice i sada glase:

„Najmanja učestalost odvoza za korisnike kategorije kućanstvo“,

„Najmanja učestalost odvoza za korisnike kategorije koja nije kućanstvo“.

U članku 4. stavku 3. mijenja se prva rečenica i sada glasi:

„Svi korisnici (korisnici kategorije kućanstvo i korisnici kategorije koja nije kućanstvo) moraju predati miješani komunalni otpad najmanje jedanput u obračunskom razdoblju.“

Članak 4.

U članku 7. stavku 9. mijenja se 2. alineja i sada glasi:

„- preuzimanje glomaznog otpada, izuzev osigurane usluge navedene u stavku 6. ovog članka, uz obvezu plaćanja cijene prijevoza tog otpada do reciklažnog dvorišta.“

Članak 5.

U članku 27. dodaju se stavci 10. do 12. koji glase:

„Ako se na istom obračunskom mjestu korisnik može razvrstati i u kategoriju kućanstvo i u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, korisnik je dužan plaćati samo cijenu obvezne minimalne javne usluge obračunatu za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo.“

„Ako se na istom obračunskom mjestu korisnik može razvrstati u više potkategorija korisnika koji nije kućanstvo iz priloga Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, korisnik je dužan plaćati samo jednu cijenu obvezne minimalne javne usluge.“

„Davatelj javne usluge dužan je na računu za javnu uslugu navesti sve elemente temeljem kojih je izvršio obračun cijene javne usluge, uključivo i porez na dodanu vrijednost određen sukladno posebnom propisu koji uređuje porez na dodanu vrijednost te iznos naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, ako je ista propisana.“

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-01/19-01/17

URBROJ: 2162-06/08-19-1

Pakrac, 12. studenog 2019. g.

Predsjednik:    Miroslav Ivančić v. r.