>

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naseljima Grada Pakraca

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naseljima Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144712, 19/13, 137/15, 123/17) , članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 04/09, 01/13, 06/13, 03/15 i 01/18), članka 9. stavka 1. Zakona o naseljima („Narodne novine“ broj 54/88) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 15. sjednici, održanoj dana 12. studenoga 2019. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ODLUKE O NASELJIMA GRADA PAKRACA

Članak 1.

                Ovom Odlukom izmjenjuje se i dopunjuje Evidencija naziva ulica i trgova za područje Grada Pakraca koja je sastavni dio Odluke o naseljima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 05/06).

Članak 2.

                Evidencija iz članka 1. ove Odluke dopunjuje se za naselje „PAKRAC“, šifra naselja – „3001“, na način da se:

  • iza ulice „Aleja kestenova“, a ispred ulice „Bolnička ulica“, dopisuje ulica „Aleja mons.dr. Josipa Pazmana“ temeljem Odluke o imenovanju Aleje mons.dr. Josipa Pazmana od 11.12.2017. (KLASA: 015-08/17-01/4, URBROJ: 2162-04/03-17-4) sa šifrom ulice „3003“,
  • iza ulice „Psunjska ulica“, a ispred ulice „Sedlar“, dopisuje ulica „Radničko naselje“ sa šifrom ulice „3019“ koja je izostavljena prilikom upisa u Evidenciju,
  • iza trga „Trg 76. bataljuna“, a ispred ulice „Ulica Andrije Hebranga“, dopisuje novoosnovana ulica unutar pripadajućeg javnog cestovnog koridora koji se proteže od križanja ulica: Ulica Andrije Hebranga i Ulice hrvatske policije iz Domovinskog rata do križanja ulica: Vukovarske ulice i Osječke ulice, a imenuje se u „Ulica Alojzije Janković“ sa šifrom ulice „3027“,
  • iza ulice „Ulica 103.brigade“, a ispred ulice „Ulica 105.brigade“ novoodređena ulica koja će se izgraditi kao cestovni koridor iz Ulice hrvatske policije iz Domovinskog rata do Ulice Križnoga puta, a imenuje se u „Ulicu 104.brigade“ sa šifrom ulice „3074“.

Područje novoimenovanih ulica obuhvaća javno prometnu površinu i pripadajuće građevinske parcele.

Šifre ulica i trgova u naselju PAKRAC kreću od broja „3002“ do broja „3079“, a čistopis Evidencije naziva ulica i trgova za područje Grada Pakraca prilaže se ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.

Članak 3.

Građane koji na dan donošenja ove odluke imaju prijavljeno prebivalište na području novonastale ulice: „Ulica Alojzije Janković“ Grad Pakrac će obavijestiti o promjeni te podmiriti trošak zamjene osobnih iskaznica i trošak izmjene pločice kućnoga broja.

Članak 4.

Ostali članci Odluke o naseljima Grada Pakraca, kao i njeni sastavni dijelovi, ostaju nepromijenjeni.

Članak 5.

                Ova Odluka s prilozima dostavlja se Policijskoj upravi Požeško-slavonskoj, Policijskoj postaji Pakrac i Državnoj geodetskoj upravi, PUK Požega, OKN Pakrac.

Članak 6.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ i objaviti će se na mrežnoj stranici Grada Pakraca: www.pakrac.hr radi obavješćivanja građana.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 015-08/19-01/01

URBROJ: 2162-04/05-19-04

Pakrac, 12. studenoga 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.