Zaključak o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća društva „VODE LIPIK“ d. o. o. za 2018. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 14. sjednici, održanoj 3. rujna 2019.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

  1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće tvrtke Vode Lipik d.o.o. Pakrac za 2018. g.
  2. Izvješće iz točke 1. Ovog zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
  3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-05/19-01/13

URBROJ: 2162-01/01-19-2

Pakrac, 3. rujna 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.