Odluka o korištenju službenog vozila Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 51. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ODLUKU

O KORIŠTENJU SLUŽBENOG VOZILA GRADA PAKRACA

  1. Službeno vozilo Grada Pakraca, marka Opel „Zafira“, reg. oznaka DA780BE ustupa se na korištenje za prijevoz djece s teškoćama u razvoju na školovanje u Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Daruvar.
  2. Korištenje vozila u svrhu iz čl. 1. ove Odluke mogu ostvariti članovi Udruge roditelja djece i osoba s posebnim potrebama gradova Pakraca i Lipika „Latica“.
  3. Vozilo iz čl. 1. ove Odluke ustupa se na korištenje bez naknade, Grad Pakrac snosi sve troškove održavanja vozila, dok Korisnici snose troškove goriva.
  4. Za provedbu ove odluke zadužuju se Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti JUO Grada Pakraca te voditelj Vlastitog pogona Grada Pakraca.
  5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u  „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA

KLASA: 218-01/19-01/1

URBROJ: 2162-02/01-19-1

Pakrac, 5. rujna 2019. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.