Zaključak o davanju suglasnosti na iznos participacije za šk. godinu 2019/2020. Osnovne glazbene Škole Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 13. sjednici, održanoj 3. lipnja 2019. g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

  1. Daje se prethodna suglasnost na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja za školsku godinu 2019/2020. Osnovne glazbene škole Pakrac.
  2. Odluka iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivana.
  3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 602-02/19-01/1

URBROJ: 2162-01/01-19-2

Pakrac, 3. lipnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.