Odluka o osnivanju Gospodarske zone „Pakrac 1“

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture („Narodne novine“ broj 93/13, 114/13, 41/14, 57/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18); Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 13. sjednici održanoj dana 3. lipnja 2019. godine donijelo je

ODLUKU O OSNIVANJU GOSPODARSKE ZONE „PAKRAC 1“

Članak 1.

   Ovom odlukom osniva se gospodarska zona na području Grada Pakraca koja je određena Prostornim planom uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 8/07), Izmjenom i dopunom Prostornog plana uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada  Pakraca“, br. 2/12 ), Prostornim planom uređenja Grada Pakraca – usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju („Službeni glasnik Grada Pakraca„ br. 3/15),  te se nalazi u sjevernom dijelu naselja Pakrac.

Članak 2.

   Ovom odlukom uređuje se i naziv gospodarske zone. Naziv novoformirane gospodarske zone je: Gospodarska zona „Pakrac 1“.

   Gospodarska zona „Pakrac 1“ je poduzetnička zona sukladno određenju iz članka 3. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture.

   Svi dosadašnji nazivi vezani uz imenovanje zone prestaju važiti te će se ubuduće koristiti naziv Gospodarska zona „Pakrac 1“.

Članak 3.

   Gospodarska zona namijenjena je za potrebe izgradnje objekata poslovne namjene za preradu, smještaj i distribuciju poljoprivrednih i drvnih proizvoda, te drugih proizvodnih, trgovačkih  i uslužnih pogona malog i srednjeg poduzetništva; kao i objekata poduzetničke infrastrukture.

   Ukupna površina Gospodarske zone „Pakrac 1“ iznosi 25,22 ha, a obuhvaća  zemljišne čestice u vlasništvu Grada Pakraca, trgovačkih društava i fizičkih osoba u katastarskim općinama Pakrac i Kusonje, a sukladno granicama obuhvata utvrđenima Prostornim planom uređenja Grada Pakraca.

   Popis čestica u Gospodarskoj zoni „Pakrac 1“ i izvadak iz Prostornog plana uređenja Grada Pakraca se nalazi u privitku ove odluke i njezin je sastavni dio.

 

Članak 4.

U cilju stvaranja uvjeta za gospodarski razvoj, Grad Pakrac će na području Gospodarske zone „Pakrac 1“ izgraditi potrebnu komunalnu infrastrukturu i urediti javne prometne površine.

 

Članak 5.

Osnivač i nositelj razvoja Gospodarske zone „Pakrac 1“ je Grad Pakrac.

Članak 6.

Poslovi upravljanja Gospodarskom zonom „Pakrac 1“, ovom se odlukom prenose na trgovačko društvo LRA Poduzetnički centar Pakrac d. o. o, Zona male privrede 5, Pakrac, OIB: 24926977965.

Daje se suglasnost gradonačelnici Grada Pakraca o prijenosu upravljanja Gospodarskom zonom „Pakrac 1“ zaključiti poseban ugovor.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 300-01/19-01/3

URBROJ: 2162-05/01-19-01

Pakrac, 3. lipnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Popis čestica gospodarske zone „Pakrac 1“

 

Katastarska čestica

 

Površina

Katastarska općina Kusonje  
1402 432,00
1401/2 1.040,00
1401/6 189,00
1403/4 899,16
1403/6 2.059,00
1404/1 1.830,70
1404/2 259,00
1405/1 1.638,00
1405/2 1.893,00
1406/1 3.344,00
1406/2 1.671,00
1406/3 1.126,00
1407/1 1.075,40
1407/3 777,00
1407/4 2.239,00
1407/5 434,00
1407/7 622,00
1409/1 2.940,00
1409/2 68,00
1409/5 444,00
1410/1 384,84
1410/2 241,00
1411/1 1.315,00
1411/2 72,00
1411/3 1.537,00
1411/4 40,00
1411/5 570,00
1412/3 50,00
1412/4 173,00
1412/8 1.299,00
1428/1 2.273,00
1480/18 230,00
1480/19 490,00
1480/2 467,00
1480/20 350,00
1480/21 244,57
1480/22 32,37
1480/23 163,00
1480/24 243,00
1480/25 71,00
1554/1 428,00
1554/2 49,00
1554/3 96,00
1554/4 66,00
1554/5 35,00
1554/6 33,00
1554/7 33,00
1556/9 203,00
Katastarska općina Pakrac  
2263 3.272,95
2264 492,74
2266 2.183,17
2268 2.388,18
2269 3.449,19
2274 363,26
2275 258,96
2276 561,08
2277 1.222,86
2278 3.664,99
2279 215,80
2280 388,44
2296 293,00
2301 79,13
2305 100,71
2340 7.790,35
2341 3.096,72
2369 399,23
2383 6.740,00
2384 8.632,00
2385 243,00
2386 4.353,00
2388 1.917,02
2260/2 2.090,00
2260/3 492,00
2261/1 459,00
2261/3 200,00
2262/1 154,00
2262/4 242,00
2267/1 909,95
2267/2 909,95
2270/1 2.174,00
2270/2 106,00
2271/1 2.100,00
2271/2 1.810,00
2271/3 1.235,00
2271/7 410,00
2271/8 186,00
2271/9 286,00
2272/3 375,00
2273/1 13.754,00
2288/1 385,00
2288/2 471,16
2288/3 776,88
2288/4 143,87
2289/1 339,00
2290/1 400,00
2290/3 68,34
2290/4 37,00
2291/1 1.736,00
2292/1 2.452,00
2292/2 10,00
2292/5 25,18
2292/6 43,16
2292/7 220,00
2293/1 899,00
2293/3 82,72
2293/4 1.757,00
2293/5 1.020,00
2293/6 18,00
2293/7 1.810,00
2295/1 4.701,00
2295/2 511,00
2297/1 5.599,99
2297/2 611,43
2304/1 69.210,00
2304/2 3.506,74
2304/3 18.447,22
2304/5 2.742,00
2304/6 635,00
2304/7 58,00
2304/8 1.002,00
2306/1 3.085,93
2306/2 532,30
2307/2 431,60
2367/1 960,31
2367/2 1.309,18
2367/4 359,67
2387/1 1.850,00
2389/1 537,00
2389/7 6.005,00
2394/2 274,00
2394/3 143,00
2395/3 415,00
2395/4 327,30
2395/8 21,58
2395/9 24,00
Ukupno: 252.162,23