Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Pakrac 1“

Temeljem članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13,3/15,1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 13. sjednici održanoj  dana 3. lipnja 2019. godine, donosi

ODLUKU O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE „PAKRAC 1“

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Plana

 

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“ (u daljnjem tekstu: Plana) nalazi se u članku 86. Zakona o prostornom uređenju.

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju, Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“ broj 106/98., 39/04., 45/04., 163/04. i 9/11.) i ostalim važećim propisima iz područja prostornog uređenja kao i posebnim propisima.

Članak 2.

Nositelj izrade Plana je Grad Pakrac, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti. Odgovorna osoba je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

II. Razlog za izradu Plana

 

Članak 3.

Prostornim planom uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 8/2007), Izmjenom i dopunom Prostornog plana uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada  Pakraca“, br. 2/2012 ), Prostornim planom uređenja Grada Pakraca – usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13),(„Službeni glasnik Grada Pakraca„ br. 3/2015), planirano je unutar građevinskog područja naselja uređenje gospodarske zone „Pakrac 1“.

Izradi Plana pristupit će se uslijed potrebe daljnjeg sagledavanja područja obuhvata, podjele područja na posebne prostorne cjeline, utvrđivanja osnovne mreže prometne i komunalne infrastrukture, propisivanja mjera zaštite okoliša i očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti.

 

 III. Obuhvat Plana

 

Članak 4.

Granica obuhvata Plana definirana je Prostornim planom uređenja Grada Pakraca i prikazana na kartografskom prikazu  4.27. – Građevinsko područje naselja Pakrac u mjerilu 1:5000 .

Površina obuhvata Plana iznosi približno 25,22 ha, od čega je cca 7,8 ha neizgrađeno i neuređeno zemljište, 4,2 ha izgrađeno i uređeno, te cca 13,22 h je zemljište na kojem su građevine i komunalna infrastruktura devastirani.

Grafički prikaz obuhvata Plana sastavni je dio ove Odluke i neće se objaviti u „Službenim novinama Grada Pakraca“.

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Plana

 

Članak 5.

Gospodarska zona „Pakrac 1“ nalazi se unutar građevinskog područja naselja Pakrac i u naravi predstavlja dijelom izgrađeno područje, dijelom neizgrađeno i neuređeno zemljište, te dijelom zemljište na kojem se nalaze ostatci građevina i komunalne infrastrukture gospodarskog kompleksa „Papuk“.

Kroz gospodarsku zonu prolazi nerazvrstana cesta oznake NC 3076 , a koja povezuje ulice Eugena Kvaternika i Radničko naselje. Prometnica  svojim tehničkim karakteristikama ne zadovoljava postojeće standarde.

Na dijelu gospodarske zone na kojem je izgrađen PC Pakrac,  postoji izgrađena komunalna infrastruktura (prometnice, voda, kanalizacija, plin, EKI, NN mreža). Za ostale  dijelove gospodarske zone „Pakrac 1“  nije moguće utvrditi stvarno stanje infrastrukturnih građevina (trase, kapacitet, tehnička ispravnost).

V. Ciljevi i programska polazišta Plana

 

Članak 6.

   Izradom i donošenjem Plana je potrebno je odrediti prostorni razvoj područja obuhvata, uz uvažavanje zatečenih struktura, s osnovom prostornih i funkcionalnih  rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina,  te za pojedine zahvate u prostoru odrediti osobito:

 • koncept prostornog rješenja i osnovnu namjenu površina
 • razmještaj djelatnosti u prostoru
 • osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture
 • mjere zaštite okoliša i očuvanje prirodnih vrijednosti
 • uređenje zelenih površina
 • zahvate u prostoru značajne za prostorno uređenje
 • uvjete uređenja i i korištenje površina i građevina
 • zahvate u prostoru u vezi sa zaštitom od prirodnih i drugih nesreća

Smjernica za izradu Plana utvrđene su PPU Grada Pakraca.

Potrebno je osigurati prometni priključak prometnica unutar zone na javnu prometnicu kojim će se osigurati nesmetano prometovanje gospodarskih (teških teretnih) vozila.

Zbog potrebe očuvanja krajobraznih vrijednosti područja, zaštite voda i tla, plansko rješenje mora biti takvo da se u najmanjoj mogućoj mjeri negativno utječe na sastav tla, hidrološke i hidrogeološke prilike te osnovne krajobrazne elemente. Sva buduća izgradnja treba se svojim smještajem, gabaritima i oblikovanjem kvalitetno uklopiti u prostor.

VI. Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Plana

Članak 7.

Za izradu Plana nije potrebno pribavljati posebne strategije, planove, studije i druge dokumente propisane posebnim zakonima s obzirom na to da se postupak izrade može provesti temeljem podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata koja će dostaviti nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga.

VII. Način pribavljanja stručnih rješenja Plana

 

Članak 8.

Stručno rješenje Plana izrađuje stručni izrađivač Plana na temelju zahtjeva koje će javnopravna tijela, u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju, dostaviti nositelju izrade Plana u roku od 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke.

VIII. Stručna podloga za izradu Plana

 

Članak 9.

Za potrebe izrade Plana koristit će se Prostorni plan uređenja Grada Pakraca, Generalni urbanistički plan grada Pakraca te digitalni katastarski plan i digitalne ortofoto karte (DOF) za k.o. Pakrac u mjerilu 1:1000, kao i sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

XI. Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Plana

 

Članak 10.

U postupku izrade Plana tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od sljedećih javnopravnih tijela:

 • – Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb,
 • – Ministarstvo poljoprivrede, Ulica Grada Vukovara 78, Zagreb,
 • – Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb,
 • – Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirodne baštine, Runjanovina 2, Zagreb,
 • – Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, Županijska 7, Požega
 • – Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije, Županijska 7, Požega
 • – MUP, PU Požeško-slavonska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Josipa Runjanina 1, Požega
 • – Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Požega, Kralja Krešimira 1, Požega
 • – HAOP, Radnička cesta 80/7, Zagreb,
 • – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, R. F. Mihanovića 9, Zagreb,
 • – Hrvatske šume d.o.o., UŠP Bjelovar, J. Haulika 23a, Bjelovar
 • – Hrvatske vode, VGO Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22, Slavonski Brod
 • – HEP- d.d. ZAGREB, Distribucijsko područje elektra Križ, Trg sv. Križa 7,  Križ
 • – URED DRŽAVNE UPRAVE U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI, Ispostava Pakrac
 • – HRVATSKE ŽELJEZNICE, Služba za planiranje i strategijski razvoj, Mihanovićeva 12, Zagreb
 • – PLINACRO d.o.o. za transport prirodnog plina, Savska cesta 88a,10000 Zagreb,
 • – KOMUNALAC d.o.o., Pakrac, Križnog puta 18
 • – Pakrac-plin d.o.o., Pakrac, Križnog puta 18
 • – Vode Lipik d.o.o., Aleja kestenova 35, Pakrac

Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

X. Planirani rok za izradu Plana

 

Članak 11.

Za izradu Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

 • dostava zahtjeva za izradu Plana (podaci, planske smjernice, propisani dokumenti i drugi akti) u roku od 15 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,
 • izrada Nacrta prijedloga Plana – u roku od 40 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva, podloga i   programa,
 • izrada Prijedloga Plana za javnu raspravu – u roku od 10 dana od utvrđivanja istog,
 • javni uvid u Prijedlog Plana – u trajanju od 30 dana,
 • izrada Izvješća o javnoj raspravi – u roku od 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i  primjedbi,
 • izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana – u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj  raspravi,
 • izrada Konačnog prijedloga Plana – u roku od 15 dana od utvrđivanja istog,
 • dostavljanje završnog elaborata Plana – u roku od 10 dana, računajući od donošenja Plana na Gradskom vijeću Grada Pakraca

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost Nositelja izrade  i Izrađivača.

XI. Izvori financiranja izrada Plana

 

Članak 12.

Financijska sredstva za izradu Plana osigurat će Grad Pakrac iz proračunskih sredstava.

XIII. Završne odredbe

 

Članak 13.

Nositelj izrade Plana, Grad Pakrac obvezuje se da:

 • sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), obavijesti javnost o izradi Plana na mrežnoj stranici Grada Pakraca i kroz informacijski sustav putem Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj;
 • o izradi Plana  pisanim putem obavijestiti i susjedne gradove i općine.
 • vodi službenu evidenciju o postupku izrade i donošenja Plana.

Grad Pakrac treba jedan primjerak ove Odluke dostaviti:

 • javnopravnim tijelima iz članka 9. ove Odluke, s pozivom da u roku 15 dana dostave zahtjeve za izradu Plana;
 • Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, sukladno članku 86. stavku 5. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 350-01/19-01/2

UR.BROJ:2162-06/01-19-03

Pakrac, 3. lipnja 2019. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.