Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Temeljem članka 37. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka („Službeni list Europske unije“ br. L119/2016; nastavno: Uredba) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ODLUKU
O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA

Članak 1.

Grad Pakrac kao voditelj i izvršitelj obrade imenuje Vinka Pečanića; raspoređenog na radno mjesto voditelja Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca; službenikom za zaštitu podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka su:
Telefon: 034/411-080, 511-052
Telefaks: 034/411-081
Adresa elektroničke pošte: vinko.pecanic@pakrac.hr

Članak 2.

Službenik za zaštitu podataka obavljati će dužnosti i obvezan je:
– informirati i savjetovati voditelja obrade te službenike i namještenike Grada Pakraca koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz propisa o zaštiti osobnih podataka,
– brine o poštovanju zakonitosti obrade osobnih podataka,
– pruža savjete voditelju obrade, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Uredbe;
– surađuje s nadzornim tijelom – Agencijom za zaštitu osobnih podataka;
– djeluje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Uredbe,
– osigurava provođenje članka 30. Uredbe koji govori o vođenju Evidencije obrade osobnih podataka
– najmanje jednom godišnje dužan je revidirati datume do kojih se pojedini osobni podaci smiju čuvati
– savjetuje voditelja obrade osobnih podataka o informiranju ispitanika o svim relevantnim podacima u trenutku prikupljanja osobnih podataka kako je navedeno u člancima 13, 14. i 21. Uredbe.

Članak 3.

Službenik za zaštitu podataka dužan je čuvati povjerljivost svih podataka i informacija koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

Gradonačelnica
Anamarija Blažević bacc. admin. publ.