>

Odluka o proglašenju dobara od lokalnog značaja

Odluka o proglašenju dobara od lokalnog značaja

Temeljem članka 17. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18) te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 13. sjednici održanoj dana  3. lipnja 2019.  godine,  donijelo je

ODLUKU O PROGLAŠENJU DOBARA OD LOKALNOG ZNAČENJA

Članak 1.

Proglašavaju se  dobrom od lokalnog značenja:

Pakrac, Rimokatoličko groblje

  k.č. br. 766/2, k.o. Pakrac, z.k.ul.br.58

Pakrac, Gradsko groblje Gavrinica

  k.č. br. 1398, k.o. Pakrac, z.k.ul.br.4

Pakrac, Židovsko groblje

  k.č. br. 2200, k.o. Pakrac, z.k.ul.br.535

Članak 2.

Na predmetna dobra primjenjuje se Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i svi drugi propisi koji se odnose na kulturna dobra.

Članak 3.

Predmetna dobra upisati će Ministarstvo kulture u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, u evidenciju dobara od lokalnog značenja.

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se nadležno upravno tijelo Grada Pakraca.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-08/19-01/1

URBROJ: 2162-06/01-19-03

Pakrac, 3. lipnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.