Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

image_pdfPDFimage_printISPIS

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 13. sjednici održanoj 6. lipnja 2019. godine donosi

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UVOĐENJE U POSJED POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

U članku 1. Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, KLASA: 320-02/18-01/1, UR.BROJ: 2162-05/09-18-2 od 16. listopada 2018. godine (u daljnjem tekstu: Odluka) tekst:

„Dajana Vacek, mag. ing. agr.“

mijenja se i glasi:

„Dominika Babac, mag. ing. agr.“

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:320-02/18-01/1

URBROJ: 2162-05/09-19-3

Pakrac, 3. lipnja 2019. g.

 Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Comments are closed.