>

Odluka o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara

Odluka o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara

Temeljem članka 111. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, br. 68/18; 110/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13,3/15,1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 13. sjednici održanoj  dana 3. lipnja 2019. godine, donosi

ODLUKU

O IZGLEDU SLUŽBENE ODORE TE IZGLEDU I SADRŽAJU SLUŽBENE ISKAZNICE KOMUNALNOG REDARA

Članak 1.

Ovom se odlukom propisuje izgled službene odore komunalnog redara te izgled i sadržaj službene iskaznice i oznaka komunalnog redara, način izdavanja i vođenja evidencije o iskaznicama i značkama komunalnog redara, te način korištenja službene odore, službene iskaznice i oznake  komunalnog redara.

Članak 2.

Za vrijeme obavljanja poslova, komunalni redar je u obvezi nositi službenu odoru u suglasju s propisima kojima se uređuje zaštita na radu i ovom Odlukom.

Službena odora komunalnog redara je zimska i ljetna.

Popis dijelova službene odore, s naznakom roka uporabe, iskazan je u tablici i sastavni je dio ovoga pravilnika.

Rb. Naziv i vrsta odjeće Količina Uporabni rok (mj)
1. Jakna zimska 1 24
2. Majica zimska 4 24
3. Majica ljetna 6 12
4. Proljetno jesenska vjetrovka 1 24
5. Cipele terenske ljetne /zimske 1 24
6. Torba 1 36

Službena odjeća je klasičnog oblika i kroja.

Jakna zimska je tamno plave boje, klasičnog kroja, 3/4 dužine, kopča se gumbima.

Zimska majica je majica s ovratnikom (polo) plave boje dugih rukava.

Ljetna majica je majica s ovratnikom (polo) plave boje kratkih rukava.

Proljetno jesenska vjetrovka je tamnoplave boje, izrađena od plastificiranog platna.

Niske terenske cipele su od crne kože s gumenim đonom, klasičnog kroja, a visoke terenske cipele su od crne kože s gumenim đonom, klasičnog kroja.

Torba je od poliestera crne boje dimenzije 42×36,5×14,5 cm.

Članak 3.

Službenu odoru izdaje nadležni ured JUO Grada Pakraca.

Nadležni ured vodi evidenciju o izdanoj i vraćenoj službenoj  odori.

Evidencija iz stavka 2. ovoga članka sadrži vrstu i količinu službene odore koja se izdaje, ime i prezime komunalnog redara koji je zadužuje, datum zaduženja, rubriku za napomenu i mjesto za potpis komunalnog redara.

Članak 4.

Osobi koja je raspoređena na radno mjesto komunalnog redara izdaje se nova službena odora.

Članak 5.

Pojedini dijelovi službene odore mogu se zamijeniti i prije isteka rokova propisanih ovom odlukom samo ako su oštećeni ili potpuno uništeni tijekom obavljanja službenih dužnosti.

Ako je do oštećenja ili uništavanja pojedinih dijelova službene odore došlo u uporabnom roku, a to nije posljedica obavljanja službene dužnosti komunalnom redaru će se izdati nova odora na njegov trošak.

Zamjenu oštećene ili uništene službene odore odobrava pročelnik JUO Grada Pakraca.

Članak 6.

Uporabni rokovi službene odore komunalnom redaru produžit će se:

 1. za vrijeme provedeno na bolovanju dužem od mjesec dana neprekidno,
 2. za vrijeme provedeno na rodiljnom dopustu,
 3. kada je do umirovljenja po sili zakona ostalo manje od šest mjeseci,
 4. u drugim slučajevima tijekom kojih nije obavljao poslove komunalnog redara.

Članak 7.

Komunalni redar kojemu prestane služba ili je raspoređen na drugo radno mjesto obavezan je vratiti službenu odoru koju je zadužio.

Članak 8.

Komunalni redar dužan je službenu odoru održavati urednom i čistom  o svom trošku.

Komunalni redar ne smije otuđiti i prepravljati službenu odoru.

Članak 9.

Službena iskaznica komunalnih redara izrađuje se na punijem papiru bijele boje, dimenzija 85 x 55 mm i zaštićuje se prozirnim plastičnim omotom. Tekst na iskaznici ispisan je crnom bojom.

Obrazac službene iskaznice komunalnih redara (u daljnjem teksta: iskaznica) sadrži:

 1. a) na prednjoj strani:
 2. otisnuti grb Republike Hrvatske,
 3. natpis Republika Hrvatska, Grad Pakrac, Jedinstveni upravni odjel,
 4. mjesto za fotografiju, veličine 28 x 32 mm, preko koje je u donjem lijevom kutu, otisnut pečat Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
 5. ime i prezime nositelja iskaznice,
 6. broj iskaznice.
 7. b) na poleđini:
 8. datum izdavanja iskaznice,
 9. mjesto za pečat i potpis pročelnika,
 10. upozorenje da iskaznica vrijedi do opoziva.

Članak 10.

Iskaznica komunalnog redara uz podatke navedene u članku 9. stavku 2. ove odluke na prednjoj strani sadrži i natpis: „SLUŽBENA ISKAZNICA KOMUNALNOG REDARA”, a na poleđini i tekst o ovlasti nositelja iskaznice.

Članak 11.

Oznake komunalnog redara sastoje se od značke i znakova prepoznatljivosti komunalnog redara.

Članak 12.

Značka komunalnog redara izrađena je od metala, podloga je mesingana, a aplikacija sjajno niklana, okruglog oblika, promjera 55 mm i sastoji se od tri koncentrična kruga. U središnjem krugu, na zrakastoj podlozi, grb je Grada Pakraca. Srednji je niklani krug, promjera 40 mm, a sadrži u gornjem dijelu plavim slovima ispisan natpis:  „KOMUNALNI REDAR“. Vanjski je krug mesingan, promjera 55 mm na kojem je istaknut tekst: „GRAD PAKRAC”. Na donjem dijelu značke nalazi se niklana traka u koju se plavom bojom upisuje broj značke.

Na poleđini značke nalazi se lisnata opruga od pernog čelika.

Članak 13.

Znak prepoznatljivosti komunalnog redara je pravokutnik.

Pravokutnik je duljine 12cm i širine 2 cm, izrađen je koncem na plavoj podlozi sa zlatnim obrubom, a opšiven je crnim koncem. Unutar pravokutnika izvezen je natpis „KOMUNALNI REDAR“ zlatnim koncem.

Nalazi se na prednjoj, gornjoj desnoj strani majice, vjetrovke i zimske  jakne.

Članak 14.

Komunalni redar nosi iskaznicu i značku u kožnom povezu crne boje.

Članak 15.

Iskaznicu i značku izdaje Jedinstveni upravni odjel.

Iskaznica vrijedi od dana njena izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje  službene dužnosti komunalnog redara.

Nadležni gradski ured vodi evidenciju o izdanim i vraćenim iskaznicama i značkama komunalnih redara.

Evidencija o izdanim i vraćenim iskaznicama i značkama komunalnih redara sadrži ime i prezime komunalnog redara kojemu su iskaznica i značka izdane, broj iskaznice i značke, datum izdavanja, datum povratka, odnosno poništenja iskaznice ili značke, potpis komunalnog redara te odjeljak za napomenu.

Članak 16.

Za vrijeme obavljanja službene dužnosti komunalni redar dužan je nositi iskaznicu i značku kojima se smiju koristiti samo u okviru svoje ovlasti.

Komunalnom redaru će se privremeno do dovršetka postupka oduzeti iskaznica i značka, ako je protiv njega pokrenut postupak zbog povrede službene dužnosti, istraga ili je podignuta optužnica.

Članak 17.

Komunalni redar kojem prestane služba ili koji je raspoređen na drugo radno mjesto dužan je odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana prestanka obavljanja poslova komunalnog redara, predati iskaznicu i značku nadležnom Gradskom uredu.

Vraćena iskaznica se poništava i pohranjuje, a vraćena se značka pohranjuje i čuva u nadležnom Gradskom uredu.

Članak 18.

Komunalni redar koji izgubi iskaznicu ili značku, odnosno na drugi način ostane bez iskaznice ili značke, dužan je o tome odmah izvijestiti neposredno nadređenog službenika.

Nova iskaznica ili značka izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili značka, odnosno oštećena iskaznica ili značka oglašena nevažećom u Službenom glasniku Grada Pakraca.

Komunalni redar dužan je oštećenu iskaznicu ili značku predati nadležnom Gradskom uredu.

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-04/19-01/2

URBROJ: 2162-06/01-19-01

Pakrac, 3. lipnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.