Zaključak o primanju na znanje informacije o radu i poslovanju trgovačkog društva „Pakrac-plin“ d. o. o. Pakrac za 2018. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici, održanoj 6. ožujka 2019.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prima se na znanje informacija o radu i poslovanju trgovačkog društva Pakrac-plin d. o. o. Pakrac za 2018. g.
2. Ovaj zaključak objaviti će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-05/19-01/9
URBROJ: 2162-01/01-19-2
Pakrac, 6. ožujka 2019. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v.r.