Odluka o proglašenju počasnog građanina Grada Pakraca

Temeljem odredbi čl. 11. i 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i čl. 5, 6. i 17. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 1/98, 3/03), te temeljem mišljenja Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici, održanoj 6. ožujka 2019. g. donijelo

ODLUKU O PROGLAŠENJU POČASNOG GRAĐANINA GRADA PAKRACA

Članak 1.

Počasnim građaninom Grada Pakraca proglašava se umirovljeni brigadni general Tomo Medved.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 061-01/19-01/1
URBROJ: 2162-04/03-19-8
Pakrac, 6. ožujka 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.