Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac

Na temelju odredbe članka 37. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” br. 10/97, 107/07, 94/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), a sukladno članku 53. stavak 3. Statuta Dječjeg vrtića “Maslačak” Pakrac (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/14), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 12. sjednici održanoj dana 6. ožujka 2019. godine donijelo je

ODLUKU
O IMENOVANJU RAVNATELJICE DJEČJEG VRTIĆA „MASLAČAK“ PAKRAC

Članak 1.

Za ravnateljicu Dječjeg vrtića “Maslačak” Pakrac imenuje se Višnja Klobučar iz Pakraca, sa danom 18. ožujka 2019. godine.

Članak 2.

Mandat imenovanoj ravnateljici iz članka 1. ove odluke traje 4 (četiri) godine i može biti ponovno imenovana na tu funkciju.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-02/19-01/01
URBROJ: 2162-04/01-19-02
Pakrac, 6. ožujka 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.