Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Pakraca

Na temelju članka 17, stavka 1, točke 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i članka 71, stavka 1, točke 3. Statuta Turističke zajednice Grada Pakraca, Turističko vijeće Grada Pakrac na svojoj sjednici održanoj 27. veljače 2019. godine donijelo je

PRAVILNIK
O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se organizacija i sistematizacija radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Pakraca, a naročito:
– nazivi radnih mjesta s naznakom osnovnih poslova i zadataka te stručnih uvjeta koje moraju ispunjavati zaposlenici
– poslovi i zadaci koji se obavljaju u sklopu Turističke zajednice Grada Pakraca
– broj radnih mjesta
– način rada i rukovođenja
– ovlaštenja i odgovornosti zaposlenika u vršenju zadataka i poslova.

Članak 2.

U Turističkom uredu izvršavaju se poslovi i zadaci propisani Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Statutom Turističke zajednice Grada Pakraca, Pravilnikom o radu te Programom rada Turističke zajednice Grada Pakraca.

Članak 3.

U vršenju poslova i zadataka zaposlenici su dužni pridržavati se načela:
– zakonitosti
– efikasnosti, ekonomičnosti i racionalnosti
– pravilnog odnosa prema klijentima.

Članak 4.

O potrebi prijema zaposlenika odlučuje Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Pakraca.

Članak 5.

Slobodna mjesta u Turističkom uredu popunjavaju se natječajem ili oglasom u skladu sa zakonskim propisima i odredbama Pravilnika o radu zaposlenih u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Pakraca.

Članak 6.

Poslove i zadaće u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Pakraca obavljat će zaposlenici kojima se utvrđuju nazivi radnih mjesta, poslovi i zadaci radnog mjesta i stručni uvjeti koje moraju ispunjavati:

1. Direktor Turističkog ureda – radno mjesto I. vrste
– završen preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica)
– najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima
– aktivno znanje jednog svjetskog jezika
– položen stručni ispit za rad u turističkom uredu
– poznavanje rada na osobnom računalu

OPIS POSLOVA:

– provodi odluke Turističkog vijeća
– organizira izvršavanje zadaća Turističke zajednice
– zastupa Turističku zajednicu i poduzima pravne radnje u ime i za račun Turističke zajednice
– zastupa Turističku zajednicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim tijelima s javnim ovlastima
– odgovoran za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Turističkoj zajednici
– usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu sa odlukama, zaključcima te programom rada i financijskim planom Turističke zajednice i njezinih tijela
– odlučuje o zapošljavanju radnika u Turističkom uredu i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta te o prestanku rada u skladu sa aktom o ustrojstvu i sistematizaciji Turističkog ureda
– upozorava radnike Turističkog ureda i tijela Turističke zajednice na zakonitosti njihovih odluka
– odlučuje o službenom putovanju radnika Turističke zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije
– predlaže ustrojstvo i sistematizaciju poslova Turističkog ureda, kao i mjera za unapređenje organizacije rada u Turističkom uredu
– odlučuje o povjeravanju pojedinih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka Turističke zajednice
– potpisuje poslovnu dokumentaciju Turističke zajednice
– priprema, zajedno s predsjednikom Turističke zajednice, sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Turističke zajednice
– najmanje jednom godišnje podnosi Turističkom vijeću izvješće o svom radu i o radu Turističkog ureda
– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Turističke zajednice i odlukama tijela Turističke zajednice
– za svoj rad odgovara Turističkom vijeću i predsjedniku Turističke zajednice.

2. Voditelj poslova Turističkog ureda – radno mjesto I. vrste
– završen preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica)- smjer turizam.
– najmanje jedna godina radnog iskustva
– aktivno znanje najmanje jednog svjetskog jezika
– poznavanje rada na osobnom računalu

OPIS POSLOVA:

– provodi odluke Turističkog vijeća
– organizira izvršavanje zadaća Turističke zajednice
– obavlja stručne i administrativne poslove u vezi pripremanja sjednica tijela Turističke zajednice
– obavlja stručne i administrativne poslove u vezi sa izradom i izvršavanjem akata tijela Turističke zajednice
– vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Turističke zajednice
– izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Turističke zajednice
– usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu sa odlukama, zaključcima te programom rada i financijskim planom Turističke zajednice i njezinih tijela
– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Turističke zajednice i odlukama tijela Turističke zajednice
– za svoj rad odgovara Turističkom vijeću, direktoru turističkog ureda i predsjedniku Turističke zajednice

3. Stručni suradnik/stručna suradnica u Uredu TZ Grada Pakraca – radno mjesto II. vrste
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) – smjer turizam,
– minimalno 1 godina radnog staža u turizmu,
– aktivno znanje najmanje jednog svjetskog jezika,
– poznavanje rada na osobnom računalu,
– organizacijske sposobnosti,
– vozačka dozvola B kategorije,
– položen stručni ispit za rad u Turističkom uredu,

OPIS POSLOVA:

– obavlja pripreme i aktivno sudjeluje u izdavanju informativnih materijala,
– obavlja pripremne radnje u izradi godišnjeg programa promotivnih aktivnosti,
– sudjeluje u pripremi izvješća za nadzorna tijela Zajednice,
– prikuplja i ažurira podatke o turističkim kapacitetima i ponudi grada Pakraca –
– obavlja administrativno-tehničke poslove,
– vodi urudžbeni zapisnik, te zaprima i otprema poštu,
– obavlja pomoćne i pripremne računovodstvene poslove, te vodi blagajnu
– arhivira dokumentaciju,
– vodi kadrovsku evidenciju
– oblikuje ugovore o poslovnoj suradnji,
– vodi evidenciju o službenim putovanjima,
– brine se za nabavku kancelarijskog materijala i sitnog inventara,
– prima stranke, odgovara na poruke i upite putem telefona i e-maila, vodi korespondenciju,
– surađuje s ostalim ustanovama, udrugama i institucijama na dobrobit rada cjelokupnog ureda
– surađuje s županijskom Turističkom zajednicom, HTZ-om, Predstavništvima HTZ-a u inozemstvu, Ministarstvom turizma i ostalim institucijama,
– obavlja i druge poslove i zadatke koje mu povjeri direktor ili voditelj Ureda.

4. Radnik zaposlen na stručnim poslovima u turističkom uredu – radno mjesto III. vrste
– završena gimnazija ili druga srednja škola u najmanje četverogodišnjem trajanju
– najmanje godina dana radnog iskustva na poslovima u struci
– poznavanje jednog svjetskog jezika
– položen stručni ispit za rad u turističkom uredu
– poznavanje rada na osobnom računalu

OPIS POSLOVA:

– obavlja stručne i administrativne poslove u vezi pripremanja sjednica tijela Turističke zajednice
– obavlja stručne i administrativne poslove u vezi sa izradom i izvršavanjem akata tijela Turističke zajednice
– obavlja financijske, kadrovske i opće poslove
– vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Turističke zajednice
– izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Turističke zajednice
– osmišljava i distribuira propagandni materijal
– uređuje i komunicira sa drugim turističkim uredima, Glavnim uredom Hrvatske Turističke zajednice i Ministarstvom turizma, te blagovremeno provodi radnje koje on naloži
– obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Turističke zajednice
– za svoj rad odgovara Turističkom vijeću, direktoru Turističkog ureda i Predsjedniku Turističke zajednice.

Članak 7.

Kod zaposlenika koji je primljen na rad na neodređeno vrijeme obavezno je provjeravanje stručnih i radnih sposobnosti.
Provjeravanje se vrši u okviru probnog roka koji ne može trajati duže od 6 mjeseci.
Povjeravanje stručnih i drugih radnih sposobnosti djelatnika obavlja povjerenstvo od tri člana koje imenuje Turističko vijeće iz redova Turističkog vijeća.
Imenovane osobe iz stavka 3. ovog članka dužne su sačiniti program probnog rada i sa programom upoznati djelatnika na probnom radu te istoga uputiti u rad.

Članak 8.

Ako povjerenstvo iz članka 7. ocijeni da zaposlenik nije udovoljio zahtjevima za obavljanje poslova i radnih zadataka, dostavit će Turističkom vijeću prijedlog za prestanak rada najkasnije 14 dana prije prestanka probnog rada.
Turističko vijeće dužno je donijeti odluku o prestanku rada u roku od 8 dana.
Ako Turističko vijeće ne donese odluku o prestanku radnog odnosa u roku od 8 dana smatra se da je zaposlenik zadovoljio na probnom radu.

Članak 9.

Zaposlenik u Turističkom uredu koji nema položen stručni ispit za rad na stručnim poslovima u Turističkom uredu dužan ga je položiti u roku od godine dana od dana početka rada.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, položen stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.
Stručni ispit polaže se sukladno odredbama Pravilnika koji regulira polaganja stručnog ispita u Turističkim uredima Turističkih zajednica.

Članak 10.

Turistička zajednica Grada Pakraca može primiti polaznike na program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Broj osoba, stupanj obrazovanja i popis radnih mjesta određuju se u Planu prijma koji donosi direktor Turističke zajednica, ili osoba koju ovlasti turističko vijeće ili predsjednik. Plan prijma provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.

Članak 11.

Osoba sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme ili struke može se primiti kao volonter.
Odluku o potrebi i broju volontera donosi Turističko vijeće.

Članak 12.

Sredstva za rad Turističke zajednice Grada Pakraca osiguravaju se kroz redovne prihode turističke zajednice (boravišna pristojba i članarina) te u Proračunu Grada Pakraca i iz drugih izvora utvrđenih zakonom.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta od 25. rujna 2015. g.

Predsjednica Turističke zajednice grada Pakraca
Anamarija Blažević v. r.

Pakrac, 27.veljače 2019. g.