Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2019. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i članka 3. Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/18) gradonačelnica Grada Pakraca dana 28. siječnja 2019. godine donosi

PROGRAM POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA ZA 2019. GODINU

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se način i mjerila za poticanje zapošljavanja te razvoj poduzetništva i obrtništva (u daljnjem tekstu: poduzetništva) na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grad) u 2019. godini i to kroz poticanje zapošljavanja, poticanje osnivanja novih obrta, novih trgovačkih društava te poticanje otvaranja OPG-a, sufinanciranja ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, sufinanciranja troškova zakupa te sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za osiguranje vanjskog financiranja.
Poticaji po ovom Programu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list EU L 352).

Članak 2.

Korisnici sredstava po ovom Programu mogu biti postojeći i novi mikro, mali i srednji poduzetnici sa sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt i slično) na području Grada Pakraca te obiteljska poljoprivredna gospodarstva (dalje: OPG) s prebivalištem ili poslovnom jedinicom na području Grada.
Kategorizacija veličine poduzetnika utvrđena je sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16).
Mikro poduzetnici su oni koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti od 2.000.000,00 eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu protuvrijednosti od 2.000.000,00 eura.
Mali poduzetnici su oni koji nisu mikro poduzetnici i koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 50 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti od 10.000.000,00 eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu protuvrijednosti od 10.000.000,00 eura.
Srednji poduzetnici su oni koji nisu mikro i mali poduzetnici i koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 250 radnika te prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti od 50.000.000,00 eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu protuvrijednosti od 43.000.000,00 eura.
Poticaji po ovom Programu neće se odobriti osobama koje imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Pakracu, LRA Poduzetničkom centru Pakrac d.o.o. kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava osim ako im je odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.
Ostvarenje prava za pojedinu poticajnu mjeru, ne isključuje mogućnost ostvarivanja prava i za ostale mjere predviđene ovim Programom.

POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

Članak 3.

Jednokratna sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu koristiti mikro i mali poduzetnici te OPG-i iz članka 2. koji posluju na području Grada Pakraca, a koji su u periodu od 01. 12. 2018. do 30. 11. 2019. godine zaposlili osobe s prebivalištem na području Grada u punom radnom vremenu na neodređeno ili određeno vrijeme u trajanju od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da nisu imali otpuštanja radnika unazad šest mjeseci od mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.
Jednokratni poticaj iz stavka 1. ovog članka de se dodijeliti za svaku novozaposlenu osobu u iznosu od 2.000,00 kuna. Pojedini korisnik može iskoristiti sredstva za maksimalno 4 novozaposlene osobe.
Novozaposlenom osobom iz stavka 1. smatra se i fizička osoba koja otvara obrt i koja de u obrtu raditi, a nema zasnovan radni odnos kod drugog poslodavca.
Novozaposlenom osobom iz stavka 1. smatraju se i osobe upisane u Upisnik PG u svojstvu nositelja ili člana OPG-a, ako nisu zaposleni kod drugog poslodavca i obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje.
Osoba za koju se traži poticaj ne smatra se da je bila zaposlena u slučaju obavljanja poslova kod pravnih ili fizičkih osoba temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 4.

Korisnik sredstava iz članka 3. ovog Programa obvezan je zadržati novozaposlenu osobu najmanje 12 mjeseci počevši od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.
Korisnik sredstava iz članka 3. ovog Programa obvezan je zadržati ostale osobe koje su bile u radnom odnosu na dan podnošenja zahtjeva minimalno do isteka njihovih ugovora o radu.
U slučaju da dođe do raskida radnog odnosa novozaposlene osobe ili nekog drugog zaposlenika kod korisnika sredstava, odnosno u slučaju da korisnik prestane poslovati na području Grada unutar roka iz stavaka 1. i 2. ovog članka, korisnik sredstava obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljanog poziva za povrat od strane Grada Pakraca.
U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 3. ovog članka, započet de se s postupkom aktiviranja dostavljene bjanko zadužnice.

Članak 5.

Izuzetno od odredbi članka 4. stavka 3. korisnik sredstava nije obvezan vratiti Gradu Pakracu isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a za kojeg je korišten poticaj, u roku od 60 dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika s prebivalištem na području Grada, na neodređeno ili određeno vrijeme u trajanju od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da te osobe nisu bile zaposlene kod korisnika unazad 30 dana od dana zaposlenja.
Izuzetno od odredbi članka 4. stavka 3. korisnik sredstava nije obvezan vratiti Gradu Pakracu isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a za kojeg nije korišten poticaj, u roku od 60 dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika za vrijeme trajanja ugovora o dodjeli poticaja.

POTICAJI ZA POČETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI

Članak 6.

Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti fizičke osobe koje nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca, a koje su u periodu od 1. 12. 2018. do 30. 11. 2019. godine obavljanje registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja sa sjedištem na području Grada Pakraca i to jednokratni poticaj u iznosu od 75% troškova otvaranja obrta.
Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se odobriti osobama koje podnosu zahtjev za dodjelu poticaja po ovom osnovu, a za koje se utvrdi da su, nakon prestanka obavljanja djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja ponovo započele obavljati registriranu djelatnost (za koju traže poticaj) unutar roka od 12 mjeseci od dana prestanka.

Članak 7.

Korisnik sredstava iz članka 6. obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište odnosno sjedište na području Grada Pakraca najmanje 12 mjeseci počevši od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.
U slučaju da korisnik sredstava, unutar roka iz stavka 1. ovog članka, prestane obavljati djelatnost, promijeni prebivalište izvan područja Grada Pakraca, kao i u slučaju da zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca, obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Pakraca.
U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 2. ovog članka, započet de se s postupkom aktiviranja dostavljene bjanko zadužnice.

Članak 8.

Sredstva poticaja za početak obavljanja djelatnosti mogu koristiti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Grada Pakraca i koje nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca, a koje su u periodu od 01.12.2018. do 30.11.2019. godine. godini započele ili de započeti obavljanje OPG-a i to jednokratni poticaj u iznosu od 75% troškova otvaranja OPG-a.

Članak 9.

Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti pravne osobe koje imaju sjedište na području Grada Pakraca, a koje su osnovane u periodu od 01. 12. 2018. do 30. 11. 2019. godine i to jednokratni poticaj u iznosu od 50% troškova osnivanja trgovačkog društva.
Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se odobriti pravnim osobama koje prvi puta podnose zahtjev za dodjelu poticaja po ovom osnovu, a za čije se odgovorne osobe utvrdi da su, nakon zatvaranja trgovačkog društva osnovale novo trgovačko društvo (za koje traže poticaj) unutar roka od 12 mjeseci od dana prestanka.

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU

Članak 10.

Za sredstva poticaja za ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu mogu se kandidirati svi korisnici definirani člankom 2. ovog Programa.
Potporu nije moguće ostvariti ukoliko trgovačko društvo/obrt nema zaposlenih osoba pri čemu se vlasnik obrta koji nije zaposlen kod drugog poslodavca smatra zaposlenikom obrta.
Potporu nije moguće ostvariti za OPG u kojem su nositelj ili članovi zaposleni kod drugog poslodavca i ne obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje.

Članak 11.

Troškovi vezani uz ulaganja u materijalnu imovinu uključuju nabavu novih i rabljenih strojeva i opreme za obavljanje registrirane djelatnosti te troškove informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su povezani s obavljanjem registrirane djelatnosti.
Troškovi vezani uz ulaganja u nematerijalnu imovinu uključuju nabave patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva, troškove vezane uz stručna osposobljavanja, strukovne izobrazbe, stjecanja novih znanja (know-how) te troškove informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver).

Članak 12.

Nabava materijalne i nematerijalne imovine sufinancirat de se s 50% vrijednosti investicije, ali do maksimalnog iznosa sufinanciranja po poslovnom subjektu od 10.000,00 kuna.
Za sve subjekte korisnike potpore koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te de se za njih vrijednost investicije računati bez PDV-a.

Članak 13.

Svi troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu prijavljeni za dodjelu potpore iz članka 12. moraju nastati i biti plaćeni u periodu od 1. 12. 2018. do 30. 11. 2019. godine.

Subjekti koji ostvaruju potporu za nabavu pojedinačnog predmeta materijalne i nematerijalne imovine po nekoj drugoj osnovi također su prihvatljivi, ali samo do onog iznosa koji nije obuhvaćen potporom po drugoj osnovi.

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA

Članak 14.

Za sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora prihvatljivi su svi korisnici iz članka 2. ovog Programa uz uvjet da su registrirani na području Grada Pakraca te da su osnovani unutar 3 godine od potpisivanja Ugovora o zakupu.

Članak 15.

Prihvatljiv trošak za ostvarivanje prava na potporu čini stvarni trošak najma poslovnog prostora u jednom od poslovnih prostora kojima upravlja LRA Poduzetnički centar Pakrac:
• Poduzetnički inkubator, Zona male privrede 5, Pakrac
• Poduzetnički inkubator – druga generacija, Zona male privrede 3, Pakrac • Tržnica Pakrac, Matice 4A, Pakrac
Intenzitet potpore može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova, odnosno za:
Proizvodne djelatnosti:
• prvih 6 mjeseci iznosi 100 % ukupno prihvatljivih troškova
• drugih 6 mjeseci iznosi 75 % ukupno prihvatljivih troškova
• drugu godinu iznosi 65 % ukupno prihvatljivih troškova
• tredu godinu iznosi 50% ukupno prihvatljivih troškova
• četvrtu godinu iznosi 25% ukupno prihvatljivih troškova Uslužne djelatnosti:
• prvih 6 mjeseci iznosi 100 % ukupno prihvatljivih troškova
• drugih 6 mjeseci iznosi 50 % ukupno prihvatljivih troškova
• drugu godinu iznosi 25 % ukupno prihvatljivih troškova
Nisu prihvatljivi troškovi nastali prije potpisa Ugovora o zakupu i redovni zajednički troškovi.
Prihvatljivi su troškovi nastali u periodu od 01.12.2018. do 30.11.2019. godine.

Članak 16.

Lokalna razvojna agencija Poduzetnički centar Pakrac kao upravitelj poslovnih prostora ima obavezu izvijestiti zakupoprimce o Programu te im pružiti potporu u izradi zahtjeva za sufinanciranjem troškova zakupa.

SUFINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Članak 17.

Sufinancira se trošak izrade projektne dokumentacije, poslovnih planova i drugih obrazaca potrebnih za prijavu za bespovratna ili druga poticajna financijska sredstva u iznosu od 50% računa za usluge izrade projektne dokumentacije ili najviše do iznosa od 2.000 kn za mikro i male poduzetnike te nositelje OPG-a, odnosno najviše do iznosa od 5.000 kn za srednje poduzetnike.
Za sve subjekte korisnike potpore koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te de se za njih vrijednost sufinanciranja računati bez PDV-a.

Članak 18.

Prihvatljivi prijavitelji za sufinanciranje iz članka 14. su svi korisnici iz članka 2. ovog programa koji imaju sjedište na području Grada Pakraca te svojim projektnim prijedlogom i karakteristikama poslovanja udovoljavaju uvjetima određenog natječaja u smislu prihvatljivosti za prijavu.

Članak 19.

Prihvatljivi su troškovi izrade projektne dokumentacije za projektne prijave predane u periodu od 1. 12. 2018. do 30. 11. 2019. godine za natječaje koji su u tijeku.

Članak 20.

Korisnik je obvezan projektnu dokumentaciju izraditi kod Lokalne razvojne agencije – Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. – potporne institucije u vlasništvu Grada Pakraca.

UGOVORNE OBVEZE

Članak 20.

S korisnicima poticaja koji udovoljavaju uvjetima Programa i pod uvjetom da postoje raspoloživa sredstva, gradonačelnica zaključuje Ugovor o dodjeli poticaja.
Korisnik je obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos ukupno odobrenih sredstava.

Članak 21.

Sredstva ostvarene potpore isplatit će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisa Ugovora o davanju poticaja, osim subvencioniranog dijela zakupnine koji će se isplaćivati LRA Poduzetničkom centru Pakrac temeljem mjesečnih obračuna.
Iznos ostvarene potpore po pojedinom korisniku predstavlja potporu male vrijednosti (de minimis) koju ostvaruje poduzetnik za što će mu Grad Pakrac izdati potvrdu o ostvarenoj potpori male vrijednosti.

Članak 22.

Poticaji po ovom Programu mogu se zatražiti po objavi Javnog poziva, kojeg sukladno odredbama ovog Programa objavljuje gradonačelnica na web stranicama Grada.
Poticaji po ovom Programu dodjeljuju se nakon objave Javnog poziva za razdoblje od 1. 12. 2018. do 30. 11. 2019. godine.
Prijave s pripadajućom dokumentacijom na objavljeni javni poziv dostavljaju se na pregled i ocjenu Gradu Pakracu.
Odluku o dodjeli poticaja donosi gradonačelnica.
Ugovori o dodjeli poticaja mogu se zaključivati do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada Pakraca, a s obzirom na ukupno planirane iznose za pojedinačne namjene potpora.
U slučaju da za pojedinu namjenu nisu iskorištena sredstva, ista se mogu preraspodijeliti na pozive u kojima su sredstva iskorištena, za koje je ostalo nerealiziranih, a prihvatljivih zahtjeva.
Grad Pakrac pridržava pravo da ne izvrši odabir prijava po objavljenom javnom pozivu, o čemu de podnositelji biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 23.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objavit de se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA

KLASA: 311-01/19-01/1
URBROJ: 2162-05/01-19-1
Pakrac, 28. siječnja 2019. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.