Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade

Na temelju članka 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 – u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 10. sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donijelo je

ODLUKU
O ODREĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se vrijednost boda komunalne naknade (B) za utvrđivanje iznosa komunalne naknade za 2019. godinu na području Grada Pakraca (u daljem tekstu: vrijednost boda).

Članak 2.

Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se u kunama po četvornom metru (m2) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Grada Pakraca.

Članak 3.

Vrijednost boda iz članka 2. ove Odluke utvrđuje se u visini 5,04 kn godišnje odnosno 0,42 kn mjesečno kad se naknada obračunava i plaća u obrocima.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini vrijednosti boda za obračun komunalne naknade („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 11/02 ).

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-03/18-01/-4
URBROJ: 2162-06/01-18-02
Pakrac, ¬20. prosinca 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.