Odluka o komunalnoj naknadi

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 – u daljnjem tekstu: Zakon), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 ) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13,3/15,1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 10. sjednici održanoj 20.12. 2018. godine donijelo je

ODLUKU O KOMUNALNOJ NAKNADI

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o komunalnoj naknadi (u daljnjem tekstu: Odluka) određuje se:
1. područja zona u Gradu Pakracu u kojima se naplaćuje komunalna naknada
2. koeficijenti zona (Kz) za pojedine zone u Gradu Pakracu u kojima se naplaćuje komunalna naknada
3. koeficijenti namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada
4. rokovi plaćanja komunalne naknade
5. nekretnine važne za Grad Pakrac koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade
6. opće uvjete i razloge zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

Članak 2.

Komunalna naknada plaća se na cijelom području Grada Pakraca.

Članak 3.

Komunalna naknada plaća se za:
1. stambeni prostor
2. garažni prostor
3. poslovni prostor
4. građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti
5. neizgrađeno građevinsko zemljište.

Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture.
Komunalna naknada je prihod proračuna Grada Pakraca koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a može se koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Grada Pakraca, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Članak 4.

Komunalnu naknadu plaća vlasnik odnosno korisnik nekretnine iz članka 3. ove Odluke.
Korisnik nekretnine iz stavka 1. ovog članka plaća komunalnu naknadu ako:
1. je na njega obveza plaćanja te naknade prenesena pisanim ugovorom
2. nekretninu koristi bez pravnog osnova ili
3. se ne može utvrditi vlasnik.
Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade ako je obveza plaćanja te naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom.
Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja prijaviti upravnom tijelu nastanak te obveze odnosno promjene tih podataka.
Pod drugim podacima bitnim za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade iz prethodnog stavka ovoga članka smatra se promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine.
Ukoliko obveznik plaćanja komunalne naknade ne dostavi podatke potrebne za obračun te naknade ili upravno tijelo nije iz drugih razloga u mogućnosti utvrditi površinu nekretnine, površina će se utvrditi na način da će se vanjske mjere nekretnine (dužina i širina) pomnožiti s brojem etaža i koeficijentom 0,80.

II PODRUČJA ZONA

Članak 5.

Na području Grada Pakraca , utvrđuju se četiri zone za određivanje visine komunalne naknade .
Područja zona u Gradu Pakracu kojima se naplaćuje komunalna naknada određuju se s obzirom na uređenost i opremljenost područja komunalnom infrastrukturom.
Zone za obračun komunalne naknade prikazane su u tablici koja je u pritku ove Odluke i njen je sastavni dio.

III KOEFICIJENTI ZONA (Kz) ZA POJEDINE ZONE

Članak 6.

Vrijednosti koeficijenta zona (Kz) za pojedine zone odnose se na sve vrste nekretnina i djelatnosti u toj zoni ako ovom Odlukom nije propisano drukčije.

Članak 7.

Koeficijenti zona za pojedine zone su:
I. zona, Kz = 1
II. zona, Kz = 0,8
III. zona, Kz =0,6
IV. zona, Kz = 0,4.

IV KOEFICIJENTI NAMJENA (Kn)

Članak 8.

Koeficijenti namjene (Kn) iznosi:
– za stambeni prostor, Kn = 1
– za garažni prostor, Kn = 1
– za neizgrađeno građevinsko zemljište, Kn = 0,05.

Članak 9.

Koeficijenti namjene (Kn) za poslovne prostore ovisno o djelatnosti koja se u njima obavlja iznose:
-poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana, Kn =1
-poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti, Kn= 1,50
-ostali poslovni prostori, Kn=3,00
-poslovni prostori koje koriste ustanove, Kn= 1,00
-građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, KN= 0,15

Članak 10.

Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, u slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini odnosno kad se djelatnost obavlja do šest mjeseci ukupnog vremena u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor odnosno za neizgrađeno građevinsko zemljište.
Umanjenje koeficijenta namjene iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se temeljem zahtjeva obveznika kojeg je dužan podnijeti nadležnom upravnom tijelu do 15. siječnja za prethodnu kalendarsku godinu s dokumentacijom kojom dokazuje neobavljanje djelatnosti više od 6 mjeseci odnosno obavljanje djelatnosti manje od 6 mjeseci u kalendarskoj godini.

Članak 11.

Ako se u jednom poslovnom prostoru obavlja više djelatnosti s različitim koeficijentima namjene nadležno upravno tijelo će utvrditi rješenjem, posebno, obvezu za svaku djelatnost, a u slučaju da se elementi obračuna ne mogu raščlaniti po pojedinim djelatnostima, obveza plaćanja će se utvrditi prema pretežitoj djelatnosti, odnosno osnovnoj djelatnosti.

Članak 12.

Za poslovne prostore koji se kontinuirano kroz duže vrijeme ne koriste u svrhu obavljanja djelatnosti (prazni poslovni prostori) koeficijent namjene se utvrđuje prema djelatnosti koja se obavljala u tom prostoru prije prestanka korištenja.
Ukoliko se poslovni prostor prije uopće nije koristio koeficijent namjene određuje se za djelatnost koja je aktom o izgradnji predviđena za korištenje, a ako nije poznata činjenica o prethodnoj djelatnosti kao ni činjenica o namjeni korištenja iz akta o gradnji, obračunska vrijednost koeficijenta takvog poslovnog prostora iznosi 3.

V ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 13.

Komunalna naknada utvrđuje se u godišnjem iznosu.
Komunalnu naknadu plaćaju obveznici za stambeni prostor, garažni prostor, neizgrađeno građevinsko zemljište , tromjesečno (kvartalno) i to najkasnije do 31.03.; 30.06.; 30.09. i 31.12. tekuće godine.
Komunalnu naknadu plaćaju obveznici za poslovni prostor, građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec.
Obveznik koji ne plati komunalnu naknadu u roku plaća zakonsku zateznu kamatu.
Kontrolu naplate kao i prisilnu naplatu vrši nadležno upravno tijelo Grada Pakraca u čijem su djelokrugu poslovi financija na način i po postupku određenom propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.

VI NEKRETNINE VAŽNE ZA GRAD PAKRAC KOJE SE U POTPUNOSTI OSLOBAĐAJU PLAĆANJE
KOMUNALNE NAKNADE

Članak 14.

Nekretnine važne za Grad Pakrac koje se u potpunosti oslobađaju od plaćanja komunalne naknade su:
– nekretnine u vlasništvu Grada Pakraca ili nekretnine dane na korištenje Gradu Pakrac,
– nekretnine u vlasništvu neprofitnih javnih ustanova čiji osnivač je Grad Pakrac, a kojima se
materijalni troškovi poslovanja financiraju iz proračuna Grada Pakraca,
– nekretnine koje se koriste isključivo za djelatnost vatrogasnih službi,
– nekretnine u vlasništvu/korištenju vjerskih zajednica koje služe za obavljanje njihove
vjerske i obrazovne djelatnosti,
– nekretnine u vlasništvu/korištenju Crvenog križa i Caritasa,

Članak 15.

Za nekretnine iz članka 16. ove Odluke koje se daju u najam, zakup ili na raspolaganje drugim pravnim i fizičkim osobama plaća se komunalna naknada.
Obveznik plaćanja je pravna i fizička osoba koja koristi nekretninu iz stavka 1. ovog članka.

VII OPĆI UVJETI I RAZLOZI ZBOG KOJIH SE U POJEDINIM SLUČAJEVIMA ODOBRAVA DJELOMIČNO
ILI POTPUNO OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA
KOMUNALNE NAKNADE

Članak 16.

1. Obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi vlasnik ili korisnik stambenog prostora koji ima status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata utvrđen suglasno važećem zakonskom propisu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
O oslobađanju od plaćanja komunalne naknade, prema stavku 1. ovog članka Odluke, odlučuje svojim rješenjem nadležni upravni odjel Grada Pakraca, temeljem podnijetog zahtjeva za oslobađanje od strane obveznika plaćanja komunalne naknade koji je dužan prilikom podnošenja svojeg zahtjeva dostaviti odgovarajuće pisane dokaze o postojanju svojeg statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili statusa člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
2. Obveze plaćanja komunalne naknade mogu se osloboditi obveznici koji su:
– korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi
– obitelji s troje i više djece koja su u dobi od 0 do 18 godina starosti, odnosno do 25 godina starosti ukoliko se redovno školuju, a čiji članovi nisu istovremeno u sustavu socijalne skrbi kao primatelji zajamčene minimalne naknade te imaju prijavljeno prebivalište i čine zajedničko kućanstvo na području Grada Pakraca.
Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu i obiteljima s troje i više djece iz stavka 1. ovog članka, vrši se samo za stambeni prostor, na zahtjev obveznika plaćanja uz predočenje dokaza o ostvarivanju statusa.
3.Pravo na privremeno oslobađanje temeljem pisanog zahtjeva i potrebne dokumentacije može ostvariti obveznik plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor koji za vrijeme rekonstrukcije ne koristi, a ishodio je akt o gradnji i prijavio početak gradnje nadležnom tijelu i to za vrijeme od prijave početka gradnje do pravomoćnosti uporabne dozvole, a najduže za 12 mjeseci.
Zahtjev je obveznik dužan podnijeti u roku 60 dana od dana prijave početka gradnje, u suprotnom zahtjev će biti odbijen.
4. Od obveze plaćanja komunalne naknade privremeno se oslobađaju vlasnici neizgrađenog građevinskog zemljišta dok se ne ishodi bilo kakav pravomoćni akt za gradnju građevine na tom zemljištu.
5. Odredba prethodnog stavka ovog članka ne primjenjuje se na neizgrađeno građevinsko zemljište na kojem se nalazi ruševina zgrade .
Ruševina zgrade u smislu stavka 1. ovoga članka su ostaci zgrade koja je zbog oštećenja ili nedostatka pojedinih dijelova izgubila svoja svojstva zbog čega nije prikladna za uporabu sukladno svojoj namjeni, a koja se zbog toga ne rabi najmanje pet godina.
6. U pojedinačnim slučajevima se vlasnici odnosno korisnici mogu osloboditi djelomično ili potpuno od obveze plaćanja komunalne naknade za nekretnine koje su u funkciji društveno gospodarskog razvoja Grada Pakraca.
Razvoj se uvjetuje poticanjem ulaganja u sve sektore društvenog života na području Grada Pakraca, posebno gospodarstva, radi povećanja zaposlenosti, konkurentnosti, životnog standarda i radi zadovoljenja svih životnih potreba na urbanom i ruralnom području.
Opći uvjeti i razlozi propisuju se posebnim općim aktom kojim se uređuje upravno područje na koje se odnosi oslobađanje, a na osnovi odluke o oslobađanju plaćanja komunalne naknade donosi se porezni akt.

VIII OSTALE ODREDBE

Članak 17.

Rješenje o utvrđivanju komunalne naknade, obustavi postupka, djelomičnom ili potpunom oslobađanju od plaćanja kao i za donošenje rješenja po izvanrednim pravnim lijekovima donosi upravno tijelo Grada Pakraca kojem su ti poslovi komunalnog gospodarstva općim aktom o ustroju stavljeni u djelokrug rada.
Nadležno upravno tijelo, pored poslova iz stavka 1. ovog članka, dužno je kontinuirano provoditi reviziju komunalne naknade.

IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršiti će se prema odredbama Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/09, 1/11,1/13, 1/15, 5/17, 4/18).

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/09, 1/11,1/13, 1/15, 5/17, 4/18).

Članak 20.

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-03/18-01/3
URBROJ: 2162-06/01-18-01
Pakrac, 20. prosinac 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Naselje / ulica ZONA
Grad Pakrac
Aleja kestenova 2
Bolnička ulica 1
Fiškalovac 2
Frankopanska ulica 1
Kalvarija 1
Kragujski put 2
Krndija 2
Leptirovo brdo 3
Marinkovac 2
Obala kralja Petra Krešimira IV. 1
Osječka ulica 1
Pilanski put 2
Planinarska ulica 3
Prilaz na mali most 1
Prolaz baruna Trenka 1
Psunjska ulica 2
Radničko naselje 2
Sedlar 2
Šeovački put 2
Trg 76. bataljuna 1
Trg bana Josipa Jelačića 1
Trg dr. Franje Tuđmana 1
Trg dr. Ivana Šretera 1
Trg pape Ivana Pavla II. 1
Ulica 103. brigade 3
Ulica 105. brigade 3
Ulica 30. svibnja 1
Ulica Andrije Hebranga 1
Ulica Augusta Cesarca 1
Ulica Augusta Šenoe 1
Ulica Bljesak 1
Ulica braće Radić 1
Ulica Đure Basaričeka 1
Ulica Gojka Šuška 1
Ulica Grigora Viteza 2
Ulica hrvatske policije iz Domovinskog rata 1
Ulica hrvatskih velikana 1
Ulica Ivana Gorana Kovačića 1
Ulica Ivana Gundulića 1
Ulica Ivana Meštrovića 2
Ulica Ivane Brlić Mažuranić 3
Ulica Jana Žiške 2
Ulica Josipa Juraja Strossmayera 1
Ulica kardinala dr. Alojzija Stepinca 1
Ulica kneza Branimira 1
Ulica kneza Domagoja 1
Ulica kralja Tomislava 1
Ulica kralja Zvonimirova 1
Ulica križnog puta 2
Ulica Ljudevita Gaja 1
Ulica Marina Držića 1
Ulica Mate Lovraka 2
Ulica Matice hrvatske 1
Ulica Matije Gupca 1
Ulica Miroslava Krleže 2
Ulica Nikole Oršanića 1
Ulica Nikole Šubića Zrinskog 1
Ulica Nikole Tesle 1
Ulica Pepe Polaka 2
Ulica Petra Preradovića 1
Ulica poginulih branitelja 2
Ulica radničkih sindikata 2
Ulica Ruđera Boškovića 2
Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 2
Ulica Stanka Grabrića 1
Ulica Svetog Roka 2
Ulica Tina Ujevića 1
Ulica Vatroslava Lisinskog 1
Ulica Vinka Rehaka 1
Ulica Vlade Laučana 1
Ulica ZNG-e 1
Veberov sokak 2
Vinogradska ulica 1
Vukovarska ulica 1
Zona male privrede 2
Naselje Badljevina
Karanovac 2
Kolodvorska ulica 2
Trg dr. Franje Tuđmana 2
Ulica 30. svibnja 2
Ulica Antuna Mihanovića 2
Ulica braće Radić 2
Ulica hrvatskih branitelja 2
Ulica Joze Odobašića 2
Ulica kralja Tomislava 2
Ulica kralja Zvonimira 2
Ulica Tome Lujanca 2
Ulica Vladimira Nazora 2
Naselje Batinjani 3
Naselje Bjelajci 4
Naselje Branešci 3
Naselje Brusnik 4
Naselje Bučje 3
Naselje Cicvare 4
Naselje Cikote 4
Naselje Dereza 3
Naselje Donja Obrijež 3
Naselje Donja Šumetlica 4
Naselje Donji Grahovljani 3
Naselje Dragović 3
Naselje Glavica 3
Naselje Gornja Obrijež 3
Naselje Gornja Šumetlica 3
Naselje Gornji Grahovljani 4
Naselje Jakovci 4
Naselje Kapetanovo Polje 3
Naselje Koturić 4
Naselje Kraguj 3
Naselje Kričke 4
Naselje Kusonje
Bijeli brijeg 2
Domobranska ulica 2
Frankopanska ulica 2
Put Vranovice 2
Trg dr. Ante Starčevića 2
Ulica Antuna Gustava Matoša 2
Ulica bjelovarskih vitezova 2
Ulica Eugena Kvaternika 2
Ulica hrvatske mladeži 2
Ulica hrvatskih dragovoljaca 2
Ulica Stjepana Radića 2
Naselje Lipovac 4
Naselje Mali Banovac 3
Naselje Mali Budići 4
Naselje Novi Majur 3
Naselje Omanovac 3
Naselje Ožegovci 3
Naselje Ploštine 3
Naselje Popovci 3
Naselje Prekopakra
Frankopanska ulica 2
Matkovac 2
Ulica 30. svibnja 2
Ulica Dalibora Duchača 2
Ulica dr. Ante Starčevića 2
Ulica Stjepana Radića 2
Ulica Stjepana Širca 2
Naselje Prgomelje 4
Naselje Rogulje 4
Naselje Srednji Grahovljani 4
Naselje Stari Majur 3
Naselje Španovica 3
Naselje Tisovac 4
Naselje Toranj 3
Naselje Veliki Banovac 3
Naselje Veliki Budići 4