Zaključak o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 9. sjednici, održanoj 16. listopada 2018. g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

  1. Usvaja se Plan gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017. do 2022. godine.
  2. Plan iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka (LINK) i čini njegov sastavni dio.
  3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 351-01/17-01/2

URBROJ: 2162-01/01-18-9

Pakrac, 16. listopada 2018.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.