Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ za pedagošku godinu 2017/2018. te o usvajanju godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ za pedagošku godinu 2018/2019

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 9. sjednici, održanoj 16. listopada 2018.g. donijelo slijedeći

 

ZAKLJUČAK

 

  1. Usvaja se Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2017/2018.
  2. Usvaja se Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2018/2019.
  3. Izvješće iz točke 1. i plan iz točke 2. nalaze se u privitku ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio.
  4. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 601-01/18-01/4

URBROJ: 2162-01/01-18-2

Pakrac, 16. listopada 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.