Pravilnik o radnom vremenu Vlastitog pogona Grada Pakraca

Na temelju članka 7. Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 3/18), gradonačelnica Grada Pakraca nakon savjetovanja s upraviteljem Vlastitog pogona Grada Pakraca, dana 19. listopada 2018. godine donosi

PRAVILNIK
O RADNOM VREMENU VLASTITOG POGONA GRADA PAKRACA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se radno vrijeme te raspored radnog vremena u Vlastitom pogonu Grada Pakraca (dalje u tekstu: Vlastiti pogon) kao i druga pitanja u vezi s radnim vremenom.

Članak 2.

Tjedno radno vrijeme djelatnika Vlastitog pogona raspoređeno je u pet, odnosno šest radnih dana i iznosi četrdeset radnih sati tjedno.
Dnevno radno vrijeme je u sve radne dane od 7:00 do 15:00 sati.
Dnevni odmor djelatnika Vlastitog pogona tijekom radnog vremena traje 30 minuta.
Iznimno od odredbi st. 2. ovog članka, zbog osobito opravdanog razloga, odnosno organiziranja poslovanja, gradonačelnik, odnosno upravitelj Vlastitog pogona može utvrditi i drugačije dnevno radno vrijeme djelatnika Vlastitog pogona.
Rješenje o utvrđenju posebnog radnog vremena donosi po prijedlogu gradonačelnika, odnosno upravitelja Vlastitog pogona pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. studenog 2018. g. i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

KLASA: 113-02/18-01/1
URBROJ: 2162-02/01-18-01
Pakrac, 19. listopada 2018. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r