Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 9. sjednici, održanoj 16. listopada 2018.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

  1. Usvaja se polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. 1. 2018. do 30. 6. 2018.g.
  2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku zaključka i čini njegov sastavni dio.
  3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 022-05/18-01/6

URBROJ: 2162-02/01-18-2

Pakrac, 16. listopada 2018.g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.