Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Pakraca

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, brojevi 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) (u daljnjem tekstu: Zakon), članka 29. stavka 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17) (u daljnjem tekstu. Uredba) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

ODLUKU O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

 • Ovom odlukom započinje se postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području grada Pakrac (u daljnjem tekstu: Program). Izrada Programa započela je donošenjem Odluke o izradi „Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Pakraca“ od 09. travnja 2018. godine.
 • Postupak ocjene provodi Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije, Pododsjek za gospodarstvo i međunarodnu suradnju Grada Pakraca u suradnji s Upravnim odjelom za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije.

Članak 2.

 • Ciljevi koji se trebaju ostvariti Programom i programska polazišta su prije svega:
 • zakonske obveze temeljem članka 29. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18)
 • rješavanje zemljišta koje nema riješen pravni status raspolaganja, a nalazi se u mirnom posjedu
 • stavljanje u funkciju proizvodnje i obrađivanja ili neke druge namjene državnog poljoprivrednog zemljišta koje se do sada nije koristilo i predstavlja problem održavanja po pitanju neuređenosti tla, zakorovljenosti i ostalih problema, a koje izaziva zapušteno poljoprivredno zemljište davanjem u zakup, prodaju ili neki drugi oblik raspolaganja predviđen zakonom.

Članak 3.

 • Obuhvat Programa određen je administrativnim granicama područja grada Pakraca, sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
 • Program se planira u tekstualnom i grafičkom dijelu.

Članak 4.

 • Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, provode se sukladno Zakonu, Uredbi i posebnim propisima iz područja iz kojeg se Program donosi, i to redoslijedom provedbe, kako je utvrđeno u Prilogu I. ove Odluke.

 

Članak 5.

 • Mišljenje da li je za program potrebno provesti postupak ocjene o prihvatljivosti Programa za ekološku mrežu u odnosu na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže obavit će se prema Zakonu o zaštiti prirode (NN br. 80/13 i 15/18) i provest će se u okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene.

Članak 6.

 • U postupku ocjene o potrebi strateške procjene sudjelovat će i tijela i osobe iz Priloga I. ove Odluke.

 

Članak 7.

 • Grad Pakrac će o ovoj Odluci informirati javnost u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

 

Članak 8.

 • Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u ˝Službenom glasniku Grada Pakraca˝.

KLASA: 945-01/18-01/6

UR.BROJ: 2162-05/09-18-19

Pakrac, 28. rujna 2018. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

PRILOG I.

POPIS OSOBA I TIJELA KOJE SUDJELUJU U POSTUPKU OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE

Tijela i/ili osobe kojima se upućuje zahtjev za davanje mišljenja o potrebi provedbe strateške procjene

 • Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, Županijska 7, Požega
 • Grad Lipik, Marije Terezije 27, 34551 Lipik
 • Općina Brestovac, Požeška 76, 34322 Brestovac
 • Općina Sirač, Stjepana Radića 120/1, 43451 Sirač
 • Općina Dežanovac, Dežanovac 288, 43500 Daruvar