Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pakrac

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite  („Narodne novine“ broj 82/15), i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13, 3/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na devetoj sjednici održanoj 16. listopada 2018. godine donosi

ODLUKU O DONOŠENJU PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA GRAD PAKRAC

 

Članak 1.

Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Pakrac (u daljnjem tekstu: Procjena), koju je izradila radna skupina osnovana Odlukom o osnivanju Radne skupine za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Pakraca, KLASA: 810-03/17-1/3, URBROJ: 2162-05/01-17-02, od 13. studenog 2017. godine; uz ugovorno angažiranje ovlaštenika za prvu grupu stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, u svojstvu konzultanta –  trgovačkog društva „IN Konzalting“ d. o. o. iz Slavonskog Broda, Baranjska 18.

Članak 2.

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Pakrac nalazi se u prilogu i sastavni je dio  ove  odluke.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 810-01/18-01/9

URBROJ: 2162-05/01-18-2

Pakrac, 16. listopada 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.