Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini novčane potpore majci novorođenog djeteta za 2018. g.

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), članka 1. stavka 3. Odluke o darivanju majki novorođenog djeteta („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 1/08, 5/09), gradonačelnica Grada Pakraca, Anamarija Blažević, dana 5. lipnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O VISINI NOVČANE POTPORE MAJCI NOVOROĐENOG DJETETA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

U Odluci o visini novčane potpore majci novorođenog djeteta za 2018. godinu od 15.11.2017. godine, članak 1. mijenja se i glasi:
„U godini 2018. određuje se novčana potpora majci novorođenog djeteta, kako slijedi:
– 1.500,00 kn za prvo dijete,
– 2.000,00 kn za drugo dijete,
– 2.500,00 kn za treće dijete,
– 3.500,00 kn za četvrto i svako sljedeće dijete.
Majka svakog trećeg i svakog sljedećeg novorođenog djeteta primit će dodatno novčanoj potpori iz stavka 1. ovog članka iznos od 500,00 kn namijenjenih za kupovinu opreme za novorođenče.“

Članak 2.

U Odluci o visini novčane potpore majci novorođenog djeteta za 2018. godinu donesenoj 15. studenoga 2017. godine, članak 4. mijenja se i glasi:

„Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ a primjenjuje se za majke djece rođene od 01. srpnja 2018. godine.“

Članak 3.

Ostali članci Odluke o s visini novčane potpore majci novorođenog djeteta za 2018. godinu, ostaju nepromijenjeni.

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

KLASA:550-01/18-01/15
URBROJ: 2162-04/05-18-01
U Pakracu, 5. lipnja 2018. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.