Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2018. godinu

Na temelju odredbe članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 17. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 04/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca  na sjednici 11. prosinca 2017. godine, donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI GRADA PAKRACA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2018. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu i tehničkoj kulturi od značenja za Grad Pakrac, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sportu u sljedećim aktivnostima:

 • treninzi i natjecanja sportaša,
 • nagrađivanje sportaša,
 • provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i rekreativaca,
 • funkcioniranje sustava sporta,
 • organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi,
 • organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u tehničkoj kulturi unapređenjem sposobnost udruga u tehničkoj kulturi za postizanje vrhunskih dostignuća na domaćem i međunarodnom planu te poticanje raznolikosti aktivnosti prilagođenih raznim dobnim skupinama.

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj sporta i tehničke kulture u Gradu Pakracu.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2018. godinu, koje javne potrebe čine osobito sljedeći poslovi i djelatnosti:

A. u sportu:

 • poticanje i promicanje sporta,
 • osiguranje, putem poticajnih financijskih sredstava, očuvanja postojeće vrhunske kvalitete sporta – vrhunskih sportaša i stručnih osoba, a posebno onog dijela koji značajno doprinosi promidžbi Grada Pakraca na nacionalnoj i međunarodnoj razini,
 • ulaganje u razvoj sporta djece i mladeži
 • poticanje uključivanja u sport i sportsku rekreaciju većeg broja građana,
 • poticanje programa organiziranog osposobljavanja, školovanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu i sportaša,
 • poticanje programa stručnog rada u sportu.

B. u tehničkoj kulturi:

 • razvijanje komunikacijske tehnike i kulture,
 • poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih u tehničkoj kulturi.

Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovoga članka, omogućit će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj vrhunskog sporta, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u aktivnosti sporta i sportske rekreacije djece, mladeži i građana te poticati razvoj i veća uključenost djece i mladeži u aktivnosti iz tehničke kulture.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi u 2018. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca za 2018. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja se sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2018. godinu po aktivnostima i korisnicima.

Plan iz stavka 2. ovoga članka čini sastavni dio ovoga Programa.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu donosi, nakon provedenih natječaja Sportska zajednica Grada Pakraca i objavljuje na mrežnoj stranici Sportske zajednice i Grada Pakraca.

Članak 4.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava  temeljem ovoga Programa Sportska zajednica Grada Pakraca podnosi polugodišnja i godišnja izvješća gradonačelniku Grada Pakraca.

Ostala izvješća iz Programa, izvješća o izvršenju, podnose korisnici putem nadležnog Odsjeka.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 620-01/17-01/04

URBROJ: 2162-04/05-17-02

U Pakracu 11. prosinca 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

PLAN RASPODJELE SREDSTAVA ZA PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI GRADA PAKRACA u 2018. godini

SPORT

Tablica br. 1.

naziv aktivnosti br. pozicije iznos
Aktivnosti koje se sufinanciraju putem Sportske zajednice Grada Pakraca

–        putem javnog natječaja za sportske udruge i klubove

– projekti sportskih udruga 301 660.000,00
UKUPNO: 660.000,00
Sufinanciranje prigodnih sportskih priredbi u Pakracu u 2018. godini – pokroviteljstva
Pokroviteljstva sportskih priredbi 299 25.000,00
UKUPNO: 25.000,00
Sufinanciranje sudjelovanja na značajnim natjecanjima u 2018. godini
–        po odluci čelnika i na zahtjev, u sportu i tehničkoj kulturi 302 33.500,00
UKUPNO: 33.500,00
Nagrađivanje za sportske uspjehe
– temeljem Odluke o vrsti, uvjetima i načinu plaćanja naknada vrhunskim sportašima Grada Pakraca 303 5.000,00
UKUPNO: 5.000,00
Izgradnja i investicijsko održavanje sportskih objekata
Skijalište Omanovac, uređenje 304 10.000,00
Izgradnja teniskog terena 305 10.000,00
Gradski stadion Pakrac 306 10.000,00
Gradska dvorana 307 10.000,00
ŠRC Matkovac 308 10.000,00
Gradska kuglana 309 10.000,00
UKUPNO: 60.000,00
SVEUKUPNO SPORT   783.500,00

 

TEHNIČKA KULTURA

Tablica br. 2.

naziv aktivnosti br. pozicije iznos
–        putem javnog natječaja
projekti udruga u tehničkoj kulturi 300 10.000,00
SVEUKUPNO TEHNIČKA KULTURA  10.000,00

 

SVEUKUPNO SPORT I TEHNIČKA KULTURA u 2018. godini

Tablica br. 3.

SPORT 783.500,00
TEHNIČKA KULTURA 10.000,00
SVEUKUPNO u 2018. godini 793.500,00