Program javnih potreba u kulturi Grada Pakraca u 2018. godini

Na temelju odredbi članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. I 137/15) članaka 1. i 9/a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90., 27/93. i 38/09.) te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na sjednici održanoj dana 11. prosinca 2017. godine donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA PAKRACA U 2018. GODINI

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici i način poticanja i promicanja kulturnih djelatnosti i programa u području kulture, oblici, opseg, kvaliteta i način ostvarivanja i zadovoljavanja javnih potreba u kulturi za Grad Pakrac te obim, način i dinamika sufinanciranja tih potreba u 2018. godini sredstvima proračuna Grada Pakraca temeljem zakonskih odredbi.

Javne potrebe iz stavka 1. ovoga članka poticat će se, promicati i zadovoljavati:

  • ulaganjem određenih sredstava u obnovu, zaštitu i privođenje namjeni ili u investicijsko održavanje i adaptacije objekata kulture i prirodnih i kulturnih dobara, odnosno u pripremu tehničke i druge dokumentacije za obnovu i zaštitu istih
  • podržavanjem pojedinih akcija i manifestacija u kulturi koje pridonose razvitku, obogaćivanju i promicanju kulturnog života Grada Pakraca
  • ostvarivanjem djelatnosti i pojedinačnih programa ustanova kulture,
  • ostvarivanjem djelatnosti udruga i organizacija u kulturi te poticanjem i pomaganjem amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva,
  • na druge načine i kroz druge programe i sadržaje u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Programom.

Članak 2.

U smislu članka 1. ovoga Programa, u Proračunu Grada Pakraca za 2018. godinu osigurat će se dio sredstava za obnovu i zaštitu kulturnih i prirodnih dobara, za pojedine akcije i manifestacije u kulturi, te za ostvarivanje djelatnosti i programa pojedinih ustanova, udruga i organizacija u kulturi te za druge kulturne potrebe kako slijedi unutar

PLANA RASPODJELE SREDSTAVA

Tablica br. 1

Pozicija proračuna Program/projekt Plan 2018.
I. Programi obnove i zaštite  
180 Usluga izrade plana upravljanja kulturnom baštinom 10.000,00
181 Zgrade kulturnih institucija – muzej vojne povijesti, projektiranje 20.000,00
295 – 298 Izgradnja i obnova sakralnih objekata 25.000,00
UKUPNO: 55.000,00
II. Manifestacije u kulturi  
182 – 188 Božić i Nova godina 131.000,00
174 – 177 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Pakraca 55.000,00
281 – 286 „Pakračko ljeto 2018“ 50.000,00
UKUPNO: 236.000,00
Pozicija proračuna Program/projekt Plan 2018.
III. Projekti ustanova u kulturi i samostalnih umjetnika  
178 –        po javnom natječaju 30.000,00
234 Nabava knjiga – Gradska knjižnica 30.000,00
UKUPNO: 60.000,00
IV. Projekti udruga u kulturi  
178 –        po javnom natječaju 130.000,00
179 –        po odluci čelnika 8.000,00
UKUPNO: 138.000,00
V. Muzej grada Pakraca  
236 Bruto plaće djelatnika 192.000,00
237 do 241 Ostali rashodi za zaposlene 6.600,00
242 do 244 Doprinosi na plaće 33.024,00
245 do 248 Naknade troškova zaposlenima 9.100,00
249 do 257 Rashodi za materijal i energiju 25.200,00
258 do 274 Rashodi za usluge 34.800,00
275 do 277 Ostali rashodi poslovanja 3.000,00
278 do 280 Ostali financijski rashodi 1.100,00
UKUPNO: 304.824,00
VI. Gradska knjižnica Pakrac  
189 Bruto plaće djelatnika 237.000,00
190 do 194 Ostali rashodi za zaposlene 7.700,00
195 do 197 Doprinosi na plaće 40.764,00
198 do 201 Naknade troškova zaposlenima 18.600,00
202 do 209 Rashodi za materijal i energiju 46.350,00
210 do 225 Rashodi za usluge 51.650,00
226 do 229 Ostali rashodi poslovanja 5.500,00
230 do 232 Ostali financijski rashodi 3.000,00
UKUPNO: 410.564,00
VII. Međusektorska suradnja  
289 RKT župa UBDM Pakrac; festival „Hodočašće u došašće“ 10.000,00
UKUPNO: 10.000,00
VIII. Religiozne potrebe građana  
287, 288, 290, 291, 292, 293, 294, RKT župa UBDM Pakrac; festival „Hodočašće u došašće“ 29.000,00
UKUPNO: 29.000,00

Nakon provedenih javnih natječaja sukladno Godišnjem kalendaru natječaja, gradonačelnica će donijeti Odluku o raspodjeli sredstava udrugama, odnosno ustanovama i samostalnim umjetnicima u kulturi za 2018. godinu koja će biti objavljena na mrežnoj stranici Grada Pakraca: www.pakrac.hr, što se odnosi na glavu III. i IV. iz Tablice br. 1.

UKUPNO programi Grada Pakraca u kulturi u 2018. godini:

Tablica br. 2

Rd.br. grupe Program/projekt Plan 2018.
I. Programi obnove i zaštite 55.000,00
II. Manifestacije u kulturi 236.000,00
III. Projekti ustanova u kulturi i samostalnih umjetnika 60.000,00
IV. Projekti udruga u kulturi 138.000,00
V. Muzej Grada Pakraca 304.824,00
VI. Gradska knjižnica Pakrac 410.564,00
VII. Međusektorska suradnja 39.000,00
VIII. Religiozne potrebe građana 29.000,00
 

SVEUKUPNO PROGRAMI U KULTURI u 2018. godini

 

 

1.272.388,00

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. doznačivat će se na račun pojedinih korisnika za navedene namjene na temelju podnesenih zahtjeva, odnosno kad dospiju pojedina prava, u skladu s ostvarivanjem programa ili projekta ustanove odnosno udruga, a u skladu s ostvarivanjem Proračuna Grada Pakraca što je definirano potpisanim ugovorima s udrugama i ustanovama.

Sredstva za programe obnove i zaštite na objektima u kulturi doznačivat će se izvoditeljima radova, izvršiocima dotičnih poslova i programa, odnosno korisnicima na osnovi posebnih zahtjeva, ugovora ili na  zaključka, odluke Gradonačelnika.

Članak 4.

Korisnici sredstava iz ovoga Programa obvezni su o ostvarenju svojih programa i o stanju u tim djelatnostima te o realizaciji sredstava iz Proračuna Grada Pakraca pismeno izvijestiti Grad Pakrac po realiziranom programu, projektu, a najkasnije do 28. veljače 2019. godine.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-01/17-01/05

URBROJ: 2162-04/05-17-01

Pakrac, 11. prosinca 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.