Odluka o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima koji nisu u radnom odnosu kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji

Na temelju članka 26. stavka 4. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15) gradonačelnica Grada Pakraca dana 21. studenog 2017. godine donijela je

ODLUKU O VISINI NAKNADE DOBROVOLJNIM VATROGASCIMA KOJI NISU U RADNOM ODNOSU KADA SUDJELUJU U VATROGASNOJ INTERVENCIJI

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje visina i uvjeti za dobivanje naknade za dobrovoljne vatrogasce koji nisu u radnom odnosu kada sudjeluju u vatrogasnim intervencijama na području Grada Pakraca.

Članak 2.

Visina naknade u smislu članka 1. ove Odluke po satu intervencije istovjetna je visini prosječne neto plaće  koju po satu obavljanja poslova profesionalnog vatrogasca ostvaruje zaposlenik (profesionalni vatrogasac) DVD-a Pakrac u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu intervencije.

Visina naknade utvrđena u smislu prethodnog stavka predstavlja neto iznos.

Članak 3.

Pravo na isplatu naknade iz članka 2. ove Odluke ima dobrovoljni vatrogasac koji nije u radnom odnosu pod uvjetom:

  • da mu matično dobrovoljno vatrogasno društvo u pisanom obliku potvrdi kada je, gdje i koliko sati sudjelovao u vatrogasnoj intervenciji na području Grada Pakraca,
  • da u preslici priloži iskaznicu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, tj. uvjerenje iste službe ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo da je u vrijeme sudjelovanja u vatrogasnoj intervenciji imao status nezaposlene osobe,
  • da priloži uvjerenje nadležne škole, odnosno visokog učilišta kao dokaz da se u vrijeme sudjelovanja u vatrogasnoj intervenciji nalazio na redovnom školovanju, odnosno redovnom studiranju, ukoliko se radi o učeniku, odnosno studentu.

Članak 4.

Isplata naknade u smislu ove Odluke vršit će se iz proračuna Grada Pakraca na teret sredstava planiranih za financiranje vatrogastva.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

KLASA: 214-01/17-01/9

URBROJ: 2162-04/01-17-1

Pakrac, 21. studenog 2017. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v.r.