Odluka o poticanju zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca

Temeljem čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i čl. 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 3. sjednici održanoj dana 11. prosinca 2017. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA LIJEČNIKA (DOKTORA MEDICINE) I NJIHOVOG OSTANKA U RADNOM ODNOSU U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju mjere i aktivnosti u svrhu poticanja zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u  radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca.

Članak 2.

Kao mjere za svrhu navedenu u čl. 1. ove odluke određuje se dodjela bespovratnih sredstava u obliku potpora i subvencija liječnicima zaposlenim u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca  i to:

  • subvencioniranje do 2% kamata za stambene kredite,
  • subvencioniranje troškova specijalizacije,
  • potpora za stručno usavršavanje,
  • subvencioniranje troškova dječjeg vrtića.

Članak 3.

Kriterije, uvjete i postupak za provedbu mjera iz ove odluke propisat će gradonačelnica Grada Pakraca posebnom odlukom.

Članak 4.

Sredstva za provedbu ove odluke osigurati će se u proračunu Grada Pakraca.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 402-01/17-01/5

URBROJ: 2162-04/01-17-1

U Pakracu, 11. prosinca 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.