Odluka o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca

Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i čl. 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 3. sjednici održanoj dana 11. prosinca 2017. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU O POTICANJU

ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se mjere za poticanje i razvoj poduzetništva na području Grada Pakraca kroz dodjelu bespovratnih sredstava u obliku potpora i subvencija za:

  • zapošljavanje novih djelatnika,
  • osnivanje novih trgovačkih društava, obrta te obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (dalje u tekstu: OPG),
  • ulaganje u strojeve i opremu,
  • izradu dokumentacije za osiguranje vanjskog financiranja.

Članak 2.

Korisnici sredstava po ovoj odluci mogu biti postojeći i novi mikro, mali i srednji poduzetnici sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16) te nositelji OPG-a sa sjedištem ili poslovnom jedinicom na području Grada Pakraca.

Članak 3.

Kriterije, uvjete i postupak za provedbu mjera iz ove odluke propisat će gradonačelnica Grada Pakraca posebnom odlukom.

Članak 4.

Sredstva za provedbu ove odluke osigurat će se u proračunu Grada Pakraca.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 311-01/17-01/2

URBROJ: 2162-04/01-17-1

U Pakracu, 11. prosinca 2017. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.