Odluka o odabiru ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – materijal – sol za ceste za potrebe zimske službe

Temeljem članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.  36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članaka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/2011, 5/2012), te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br.  04/09; 1/13; 6/13; 1/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 3. sjednici, održanoj dana 11. prosinca  2017. godine, donosi

ODLUKU O ODABIRU PONUDAČA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI – ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA – MATERIJAL – SOL ZA CESTE ZA POTREBE ZIMSKE SLUŽBE

  1. Za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca materijal – sol za ceste za potrebe zimske službe, putem ugovora o povjeravanju poslova u postupku javnog natječaja objavljenog dana 06.10.2017. g u Pakračkom listu br.543 , Oglasnoj ploči Grada Pakraca i službenoj web stranici Grada Pakraca, izabire se tvrtka Autoprijevoznik Vlado Amić, Kralja Tomislava 19, 34552 Badljevina (OIB:01862443850)

– rok ugovornog obavljanja djelatnosti:  od 01.01. 2018. do 31. 12. 2021. godine,

– vrsta, opseg i dinamika poslova: – materijal – sol za ceste za potrebe zimske službe sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Pakraca,

– način određivanja cijene za obavljanje poslova: na osnovu  jediničnih cijenu  za svaku pojedinu   stavku iz ponudbenog troškovnika a  prema  uvjetima navedenim u opisnom dijelu troškovnika i  Natječajnoj dokumentaciji,

– način i rok plaćanja: na osnovu ispostavljenih računa – mjesečno, u roku 30 dana od dana ovjere po ovlaštenoj osobi Naručitelja

– jamstva i/ili odgovarajuće instrumente osiguranja ponuditelja: bjanko zadužnica na iznos 50.000,00 kn,

– način prestanka ugovorne obaveze: nekvalitetno i nepravovremeno izvršenje poslova daje pravo Naručitelju da pod uvjetima utvrđenim ugovorom raskine ugovor,

– ugovorne kazne: aktiviranje zadužnice.

  1. Uvjeti i način obavljanja komunalne djelatnosti iz točke 1. ove odluke određeni su u objavljenom javnom natječaju i natječajnoj dokumentaciji kao sastavnom dijelu istog, te će se kao takovi primijeniti i u ugovoru o povjeravanju komunalne djelatnosti .

Obrazloženje:

Grad Pakrac objavio je dana 06.10.2017. g.  javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca – održavanje nerazvrstanih cesta, za vrstu posla pod točkom 2.5. – materijal – sol za ceste za potrebe zimske službe. Po objavljenom javnom natječaju za vrstu posla – materijal – sol za ceste za potrebe zimske službe, pristigle su dvije ponude: zajednice ponuditelja Poduzeće za ceste d.o.o. i PZC d.o.o., Nikole Zrinskoga 115, 35000 Slavonski Brod i obrt Autoprijevoznik Vlado Amić, Kralja Tomislava 19, 34541 Badljevina.

Temeljem točke 17. Natječaja kriterij za odabir najpovoljnije ponude je ponuda sposobnog ponuditelja s najmanjim ukupnim koeficijentom jediničnih cijena a za svaku pojedinu vrstu posla iz točke 2. natječaja.

Nakon pregleda i ocjene pristiglih ponuda utvrđeno je da iste ispunjavaju uvjete tražene natječajem.

Najpovoljnija ponuda je ponuda tvrtke obrt Autoprijevoznik Vlado Amić, Kralja Tomislava 19, 34541 Badljevina s ukupnim koeficijentom jediničnih cijena ponude 106,58.

Ukupni koeficijent jediničnih cijena ponude: zajednica ponuditelja Poduzeće za ceste d.o.o. i PZC d.o.o., Nikole Zrinskoga 115, 35000 Slavonski Brod – 128,24 i obrt Autoprijevoznik Vlado Amić, Kralja Tomislava 19, 34541 Badljevina – 106,58.

Na osnovu iznijetog odlučeno je kao u izreci ove odluke.

Uvjeti i način obavljanja komunalne djelatnosti određeni su objavljenim javnim natječajem i natječajnoj dokumentaciji kao sastavnom dijelu istog, te će se kao takovi primijeniti i u ugovoru o povjeravanju komunalne djelatnosti iz točke 1. ove odluke, a sve sukladno članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.  36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članaka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/2011, 5/2012).

Uputa o pravnom lijeku:

Temeljem članka 15. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.  36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) protiv ove Odluke žalba nije dopuštena.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-02/17-01/6

URBROJ: 2162-06/01-17-6

U Pakracu, 11. prosinca 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.