Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca

Temeljem članka 30. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013. i 73/2017.), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017.) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 6/13, 3/15),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 3. sjednici održanoj dana  11.12.  2017.  godine  donosi

 

ODLUKU O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

Uvodne odredbe

Ovom Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu Odluka) utvrđuju se načini prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada te povezane usluge odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) otpada.

Ovom Odlukom se utvrđuju:

 • kriteriji obračuna količine otpada
 • standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za prikupljanje otpad
 • najmanja učestalost odvoza otpada prema područjima
 • obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu
 • područja pružanja javne usluge
 • opći uvjeti ugovora s korisnicima
 • popis adresa reciklažnih dvorišta i naselja na području
 • način provedbe javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom
 • provedba Ugovora o korištenju javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom
 • način podnošenja prigovora i postupanje po prigovoru građana
 • uvjeti za pojedinačno korištenje javne usluge
 • prihvatljivi dokaz izvršenja javne usluge za pojedine korisnike usluga
 • cijena obvezne minimalne javne usluge
 • način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge

   kućanstva i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima

–  način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge
kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe ili fiziče osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima

– korištenje javne površine za prikupljanje otpada

–  kriteriji za određivanje korisnika usluge u čije ime Grad preuzima obvezu plaćanja cijene za
javnu uslugu

– korištenju površina za potrebe kompostiranja biorazgradivog otpada

– količine krupnog (glomaznog) otpada koji se preuzima

–  ugovorna kazna.

Prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada obavlja se u okviru sustava sakupljanja komunalnog otpada sukladno propisanim standardima te podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu tog otpada.

Davatelj usluge pruža javnu uslugu na području Grada Pakraca.

Korisnik usluge na području pružanja usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge.

Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada s korisnicima usluge sadržani su u Dodatku I. ove Odluke.

Članak 2.

Kriterij za obračun usluge

Kriterij za obračun pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada je volumen ugovorenog spremnika za miješam komunalni otpad i broj pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad.

Članak 3.

Standardne veličine spremnika

Standardne veličine spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog otpada su: 120 litara, 240 litara, 360 litara, 1100 litara, 5000 litara, 7000 litara.

Standardne veličine spremnika za sakupljanje biorazgradivog komunalnog otpada su: 60 litara, 360 litara, 660 litara.

Standardni spremnici omogućuju pražnjenje spremnika komunalnim vozilima sa sustavima za podizanje spremnika.

Za dodatno sakupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koriste se spremnici – plastične vreće od 120 litara.

Za sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada koriste se i spremnici – plastične vreće od 80 i 120 litara i spremnici od 120 litara do 1100 litara.

Korisnik usluge ima ograničen izbor veličine spremnika uz uvažavanje broja članova kućanstva i načina korištenja građevine sukladno Cjeniku usluga.

Članak 4.

Najmanja učestalost odvoza otpada

Najmanja učestalost odvoza za fizičke osobe:

 • miješani komunalni otpad svakih 14 dana
 • biorazgradivi komunalni otpad svakih 7 dana
 • glomazni otpad jednom mjesečno
 • reciklabilni otpad jednom mjesečno.

Najmanja učestalost odvoza za pravne osobe:

 • miješani komunalni otpad svakih 14 dana
 • reciklabilni otpad jednom mjesečno
 • odvoz miješanog komunalnog otpada po pozivu u roku od 7 dana od narudžbe
 • odvoz ostalog otpada po pozivu u roku od 7 dana od narudžbe.

Svi korisnici (fizičke i pravne osobe) moraju miješam komunalni otpad u obračunskom razdoblju predati barem jedanput. Ukoliko korisnici ne predaju miješam komunalni otpad barem jedanput u obračunskom razdoblju davatelj usluge ima pravo naplatiti jednu primopredaju miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju.

Povremeni korisnici (korištenje građevine do 4 mjeseca godišnje, uz predočenje potvrde o drugom boravištu, vizi, radnoj dozvoli ili dozvoli boravka u inozemstvu) ne trebaju ispuniti obavezu od jedne primopredaje miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju.

Iznimno od navedenog, nadležno tijelo Grada Pakraca može odrediti da se broj odvoza, na cijelom području Grada Pakraca ili u određenim dijelovima Grada Pakracu, uredi na drugačiji način, a sukladno stvarnim potrebama.

Članak 5.

Obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu

Obračunsko razdoblje je mjesec dana, račun se izdaje sa zadnjim danom u mjesecu za protekli mjesec sa rokom plaćanja 15 dana.

Članak 6.

Popis adresa reciklažnih i mobilnih reciklažnih dvorišta

Reciklažno dvorište nalazi se na lokaciji Reciklažnog centra u Pakracu – „Crkvište“, a mogu ga koristiti korisnici iz svih naselja JLS – Grada Pakraca.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta objavljeno je na web stranici davatelja usluga.

Lokacije i vrijeme rada mobilnog reciklažnog dvorišta objavljuje se na web stranici davatelja usluga (termini sakupljanja).

Članak 7.

Odredbe o načinu provedbe javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom

Svakom korisniku usluge osigurana je mogućnost odvojene predaje otpada na njegovom obračunskom mjestu (na adresi korisnika) te korištenje reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta i odvoz glomaznog otpada.

Odvojena primopredaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada obavlja se putem standardnih spremnika kod korisnika usluge, na način da se otpadni papir i karton prikuplja odvojeno od biorazgradivog komunalnog otpada.

Korisnik koji se odluči za kućno kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada mora osigurati komposter ili kompostište, te to potvrditi potpisom izjave da će to raditi sukladno članku 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Davatelj usluge će sliku kompostera ili kućnog kompostišta i potpisanu izjavu korisnika držati u svojoj arhivi.

Svakom korisniku omogućeno je sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada (papir, plastika, metalna ambalaža, staklena ambalaža, tekstil) na obračunskom mjestu korisnika.

Svakom korisniku omogućeno je sakupljanje glomaznog otpada na obračunskom mjestu korisnika jednom godišnje i/ili u reciklažnom dvorištu odnosno u mobilnom reciklažnom dvorištu.

Korisnici usluge sakupljanja biorazgradivog komunalnog otpada imaju pravo na jedan dodatni besplatni odvoz glomaznog otpada godišnje za granje i lišće.

Svakom korisniku omogućeno je sakupljanje otpada određenog posebnim propisom koji uređuje gospodarenje otpadom u reciklažnom dvorištu odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu.

Na zahtjev korisnika usluge pružaju se sljedeće usluge:

 • preuzimanje većih količina miješanog ili biorazgradivog komunalnog otpada  od ugovorenih uz plaćanje troškova sakupljanja i obrada tih količina
 • preuzimanje većih količina glomaznog otpada od ugovorenih količina uz plaćanje sakupljanja i obrade tih količina.

Članak 8.

Obveze davatelja javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom

Davatelj javne usluge i davatelj usluge povezane s javnom uslugom dužan je :

 • osigurati korisniku usluge spremnik za primopredaju miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada
 • označiti spremnik oznakom
 • dostaviti korisniku usluge obavijest iz članka 22. ove Odluke
 • preuzeti sadržaj spremnika od korisnika usluge, vodeći računa o tome da oko spremnika ne
  ostaje razbacan otpad iz spremnika nakon preuzimanja spremnika
 • odgovarati za sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge i usluge povezane s javnom
  uslugom
 • osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja
 • voditi evidenciju o preuzetim količinama otpada
 • osigurati uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge uključivo i kad više korisnika koristi zajednički spremnik.

Članak 9.

Obveze korisnika usluge

Korisnik usluge je dužan:

 • koristiti javnu uslugu i predati miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad davatelju javne usluge na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge
 • omogućiti davatelju javne usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje u slučaju kad mjesto primopredaje otpada nije na javnoj površini
 • postupati s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada
 • odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu korisnika usluge sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o komunalnom otpadu i ovoj Odluci
 • zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze
  nastale zajedničkim korištenjem spremnika sukladno Zakonu o održivom gospodarenju
  otpadom, Uredbi o komunalnom otpadu i ovoj Odluci
 • predavati biorazgradivi komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad i glomazni otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada
 • predavati problematični otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište
 • plaćati davatelju usluge cijenu javne usluge u skladu sa važećim cjenikom.

Članak 10.

Odredbe o provedbi Ugovora o korištenju javne usluge koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti (elementarna nepogoda, katastrofa i sl.)

Odredbe o provedbi Ugovora koji se primjenjuje u slučaju nastupanja posebnih okolnosti donosi gradonačelnik.

Članak 11.

Odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada

Prigovori i reklamacije podnose se Davatelju usluga koji ih rješava na sljedeći način:

 1. Prigovor – korisnik usluge podnosi prigovor Davatelju usluga čije povjerenstvo razmatra prigovor, a rješenje odnosno odgovor na prigovor daje se u pisanom obliku
 2. Reklamacija – ukoliko korisnik usluge nije zadovoljan odgovorom na svoj prigovor, piše reklamaciju koju rješava povjerenstvo u kojoj je uz davatelja usluga prisutan i član iz udruge za zaštitu potrošača, a rješenje odnosno odgovor na reklamaciju daje se u pisanom obliku.

Članak 12.

Odredbe o uvjetima za pojedinačno korištenje javne usluge

Davatelj usluge svim korisnicima osigurati će uvjete za pojedinačno korištenje spremnika za sakupljanje svih vrsta otpada.

Ukoliko nije moguće pojedinačno korištenje javne usluge, davatelj usluga omogućiti će korisnicima zajedničko korištenje javne usluge.

Članak 13.

Odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge

Prihvatljivim dokazom izvršenja usluge smatra se digitalna evidencija davatelja usluge putem računala kojom se evidentiraju sakupljene količine miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada, glomaznog otpada i korisnog otpada (papir, plastika, ostali korisni otpad) i problematični otpad sukladno posebnim propisima.

Evidencija sadrži i sve podatke o korisniku usluge, obračunskom mjestu, datum i vremenu sakupljanja otpada te koordinate mjesta sakupljanja otpada dobivenih digitalnim putem.

Korisnik usluge može na zahtjev dobiti ispis evidencije odvoza otpada.

Uz digitalnu evidenciju proces sakupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada snimati će se kamerama na komunalnim vozilima što je dodatni dokaz o izvršenju javne usluge.

Članak 14.

Odredbe o cijeni obvezne minimalne javne usluge

Obvezna minimalna javna usluga je dio javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge.

Cijena obavezne minimalne javne usluge pokriva sve troškove funkcioniranja sustava gospodarenja otpadom osim troškova obrade miješanog komunalnog otpada.

Cijena obavezne minimalne javne usluge definira se za ugovoreni volumen spremnika za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad.

Članak 15.

Način određivanja udjela korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima

Ukoliko korisnici usluga koji koriste zajednički spremnik ne dogovore udjele o korištenju zajedničkog spremnika kao kriterij određivanja udjela korisnika javne usluge primjenjivati će se broj članova domaćinstva za fizičke osobe, a broj zaposlenih za pravne osobe.

Članak 16.

Odredbe o ugovornoj kazni

Ukoliko korisnik usluge postupa protivno Ugovoru te se ne pridržava odredbi ove Odluke i Općih uvjeta usluge (dodatak I. ove Odluke), davatelj usluga ima pravo na isplatu ugovorne kazne za:

 1. ostavljanje više otpada od ugovorenog volumena spremnika
 2. odlaganje otpada u krive spremnike
 3. uništenje spremnika davatelj a usluga
 4. nereguliranje javne usluge sakupljanja biorazgradivog otpada
 5. ne stavljanje posude na javnu površinu na vrijeme
 6. izjavljivanje da kompostira kod kuće ali to ne radi.

Iznos ugovorne kazne određen za pojedino postupanje definira se u cjeniku javnih usluga a mora biti razmjeran troškovima uklanjanja posljedica takvog postupanja.

Članak 17.

Odredbe o korištenju javne površine za prikupljanje otpada

Javna površina koristi se samo za sakupljanje miješanog komunalnog, biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada i to javna površina ispred obračunskog mjesta korisnika.

Javna površina koristi se i za privremeni smještaj mobilnog reciklažnog dvorišta.

Glomazni otpad ne smije se sakupljati na javnim površinama, osim granja koje se sakuplja u sklopu usluge sakupljanja glomaznog otpada.

Na javnim površinama nije dozvoljeno kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada.

Članak 18.

Kriterij za određivanje korisnika usluge u čije ime Grad Pakrac preuzima obvezu plaćanja cijene za javnu uslugu

Kriteriji za privremeno, a najdulje na rok do šest mjeseci, oslobađanje plaćanja javne usluge:

 • kada je nositelj utvrđenog prava korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu zbog ugroženog zdravstvenog stanja dulje od 45 dana podvrgnut bolničkom liječenju,
 • kada je osoba nositelj domaćinstva koja je radi objektivnih okolnosti izgubila posao te  prima naknadu od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje manju od 1.600,00 kn mjesečno a ostali članovi domaćinstva ne ostvaruju prihode.

   Kriteriji za godišnje oslobađanje plaćanja javne usluge:

   – kada je nositelj utvrđenog prava korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu samac bez djece i članova uže obitelji ,

– kada je nositelj utvrđenog prava hrvatski branitelj ili civilna žrtva Domovinskog rata bez  ostvarenog prava na mirovinu i prijavljen u Evidenciju nezaposlenih osoba,

–  kada domaćinstvo čine dva člana starija od 65 godina, bez djece i s mjesečnim prihodima  domaćinstva ispod 1.500,00 kn.

Građani ostvaruju prava iz ovoga članka podnošenjem zahtjeva nadležnom upravnom tijelu Grada Pakraca.

Nadležno upravno tijelo Grada Pakraca može donijeti rješenje o privremenom ili godišnjem oslobađanju korisnika usluge od plaćanja javne usluge sakupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada prema kriterijima iz ovog članka.

Grad Pakrac će oslobađanje od plaćanja javne usluge platiti iz Proračuna Grada Pakraca, iz stavke naknade građanima i kućanstvima kao pomoć za podmirenje troškova stanovanja i isplaćuje se davatelju usluge.

Grad Pakrac će dostaviti davatelju usluga popis osoba koje su privremeno ili godišnje oslobođene plaćanja javne usluge s naznakom vremena trajanja oslobođenja.

Članak 19.

Odredbe o količini glomaznog otpada koji se preuzima u okviru javne usluge

Svaki korisnik ima pravo na jedan odvoz glomaznog otpada godišnje maksimalno do 4 m3 godišnje.

U terminu sakupljanja glomaznog otpada na obračunskom mjestu korisnika može se predati i elektronički otpad, odjeća, obuća i gume.

Korisnici javne usluge sakupljanja biorazgradivog otpada imaju pravo na još jedan besplatan odvoz glomaznog otpada sa obračunskog mjesta za granje i lišće maksimalno do 4 m3.

Korisnici usluge sakupljanja biorazgradivog otpada mogu sami odlučiti koje vrste otpada će predati u sklopu sakupljanja glomaznog otpada na obračunskom mjestu ali maksimalno sveukupno do 8 m3.

Korisnik usluge može glomazni otpad i/ili granje i lišće samostalno dovesti u reciklažni centar i/ili kompostanu besplatno do maksimalnih količina utvrđenih u stavcima 1. i 2. ovog članka.

Korisnik usluge može predati i veće količine glomaznog otpada i/ili granja i lišća od maksimalnih dopuštenih u sklopu javne usluge, ali uz dodatnu naplatu sukladno cjeniku davatelja usluge.

Članak 20.

Nekretnina koja se trajno ne koristi

Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina za koju je utvrđeno da se ne koristi na temelju pisanog očitovanja vlasnika nekretnine i dostavljene potvrde o isključenju uređaja za potrošnju električne energije, vode i plina od strane ovlaštenog pružatelja navedenih usluga.

Korisnik usluge može umjesto potvrde o isključenju uređaja za potrošnju dostavljati i godišnji (polugodišnji) obračun potrošnje električne energije te ako je potrošnja u prethodnom razdoblju bila manja od 6 kw onda se nekretnina smatra nekorištenom za naredni period od vremena predanog obračuna (polugodišnje ili godišnje).

Iznimno davatelj usluge prihvatiti će, prvi put samo pisano očitovanje vlasnika nekretnine o trajnom nekorištenju nekretnine, a korisnik usluge mora u roku od 6 mjeseci dostaviti obračun potrošnje električne energije kojim mora dokazati daje potrošnja električne energije manja od 6 kw za obračunsko razdoblje.

Ukoliko korisnik usluge ne dokaže da je potrošnja bila manja od 6 kw u obračunskom razdoblju, davatelj usluge ima pravo na retroaktivnu naplatu za proteklo razdoblje cijene minimalne javne usluge za proteklo razdoblje.

Članak 21.

Izjava o načinu korištenja javne usluge

Korisnik usluge dužan je dostaviti davatelju javne usluge Izjavu o načinu korištenja javne usluge. Izjava sadržava sve podatke sukladno članku 14. Uredbe o komunalnom otpadu, a sam sadržaj izgled Izjave propisan je dodatkom II. ove Odluke.

Korisnik usluge je dužan vratiti davatelju javne usluge dva primjerka Izjave s potpisom korisnika usluge u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja Izjave.

Davatelj javne usluge je dužan po zaprimanju Izjave, korisniku usluge vratiti jedan ovjereni primjerak Izjave u roku od 8 dana od dana zaprimanja.

Davatelj javne usluge je dužan primijeniti podatak iz Izjave koji je naveo korisnik usluge (stupac: očitovanje korisnika usluge) kada je taj podatak u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom i ovom Odlukom.

Iznimno davatelj javne usluge primjenjuje podatak iz Izjave koji je naveo davatelj javne
usluge (stupac: prijedlog davatelja javne usluge) u sljedećem slučaju:

 • kad se korisnik usluge ne očituje o podacima i ne dostavi Izjavu u roku od 15 dana
 • kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima usluge nijepostignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da zbroj svih udjela čini jedan, tada se primjenjuje udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika koji je odredio davatelj javne usluge.

Korisnik usluge dužan je obavijestiti davatelja javne usluge o svakoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena, kao i o svakoj drugoj namjeravanoj promjeni podataka iz Izjave u roku od 15 dana prije dana od kojeg će se primjenjivati namjeravana promjena.

 

Članak 22.

Ugovor o korištenju javne usluge

Ugovor o korištenju  javne usluge smatra se sklopljenim kad korisnik usluge dostavi davatelju usluge Izjavu ili prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju miješanog komunalnog otpada u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju javne usluge Izjavu.

Za postojeće korisnike usluge smatra se da je ugovor potpisan, ako je javna usluga već korištena u proteklom razdoblju ili ako je korisnik usluge zaprimio na korištenje spremnik za primopredaju miješanog komunalnog otpada.

Bitne sastojke Ugovora čine Odluka, Izjava, Opći uvjeti usluge i Cjenik javne usluge.

Davatelj javne usluge dužan je omogućiti korisniku usluge uvid u Odluku, Izjavu, Opće uvjete usluge i Cjenik javne usluge prilikom sklapanja i izmjene i/ili dopune Ugovora i na zahtjev korisnika usluge.

Grad Pakrac i davatelj javne usluge dužni su putem sredstava javnog informiranja, mrežne stranice, dostavom pisane obavijesti ili na drugi, za korisnika usluge prikladan osigurati daje korisnik usluge, prije sklapanja Ugovora ili izmjene i/ili dopune Ugovora, upoznat s propisanim odredbama koje ureduju sustav sakupljanja komunalnog otpada, Ugovorom i pravnim posljedicama.

Davatelj javne usluge je dužan na svojoj mrežnoj stranici objaviti i održavati poveznice na mrežne stranice Narodnih novina na kojima su objavljeni Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, digitalnu presliku Odluke, digitalnu presliku cjenika i obavijest o načinu podnošenja prigovora sukladno obvezama iz posebnog propisa kojim se ureduje zaštita potrošača.

Članak 23.

Obavijest o prikupljanju otpada

Davatelj usluga će do 30.12. tekuće godine korisnicima usluge dostaviti obavijest o prikupljanju otpada za sljedeću kalendarsku godinu. Obavijest će biti objavljena i putem mrežnih stranica davatelja usluge (termini sakupljanja).

Obavijest mora sadržavati:

 1. plan s datumima primopredaje miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada s okvirnim vremenom primopredaje otpada,
 2. lokaciju i radno vrijeme reciklažnog dvorišta,
 3. lokaciju, datum i radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta,
 4. lokaciju i radno vrijeme kompostane, sortirnice i centra za ponovnu uporabu,
 5. plan s datumima preuzimanja glomaznog otpada u okviru javne usluge,
 6. uputu o kompostiranju za korisnika usluge koji kompostira biootpad,
 7. uputu o postupanju s miješanim komunalnim otpadom, biorazgradivim komunalnim
  otpadom i reciklabilnim komunalnim otpadom,
 8. kontakt podatke i način podnošenja zahtjeva za preuzimanje komunalnog otpada na
  zahtjev korisnika usluge,
 9. uputu o preuzimanju komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge.

Članak 24.

Evidencija o preuzetom komunalnom otpadu

Davatelj usluge dužan je voditi digitalnu evidenciju koja sadrži sljedeće podatke o korisniku usluge:

 • ime i prezime ili naziv pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnika, OIB,
 • podaci o obračunskom mjestu (adresa),
 • popis primopredaja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada,
  glomaznog otpada korisnika usluge po obračunskom razdoblju,
 • popis izjavljenih prigovora korisnika usluge.

Za svako obračunsko mjesto vode se sljedeći podaci:

 • oznaka obračunskog mjesta koja sadrži adresu, naziv korisnika usluge i u slučaju potrebe dodatnu oznaku,
 • podatak o korištenju nekretnine na obračunskom mjestu (koristi se ili se trajno ne koristi),
 • datum zaprimanja zadnje Izjave,
 • vrsta i količina spremnika s pripadajućim oznakama
 • udio korisnika usluge u korištenju spremnika,

–  datum i broj primopredaja otpada i dokaz o izvršenoj usluzi u obračunskom razdoblju
sukladno volumenu spremnika i broju pražnjenja,

– korištenju reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta,

– adresa reciklažnog dvorišta odnosno mobilnog reciklažnog dvorišta,

–  datum, ime i prezime i broj osobne iskaznice korisnika usluge, ključni broj otpada propisan posebnim propisom kojim se uređuje katalog otpada i masa preuzetog otpada u reciklažnom dvorištu.

Za korištenje usluge preuzimanja glomaznog otpada vode se sljedeći podaci:

 • korisnik usluge, datum preuzimanja glomaznog otpada u okviru javne usluge
 • korisnik usluge, datum zahtjeva i datum preuzimanja glomaznog otpada na zahtjev korisnika

Podaci iz evidencije o preuzetom otpadu za korisnika usluge moraju biti dostupni na uvid korisniku usluge na njegov zahtjev.

Članak 25.

Poslovanje davatelja javne usluge

U cijenu javne usluge su uključeni, osim troškova propisanih člankom 33. stavkom 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom i sljedeći troškovi:

 • nastali radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu,

– prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge,

– prijevoza i obrade biorazgradivog komunalnog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge,

 • vođenje propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom.

Članak 26.

Suglasnost na cjenik javne usluge

Zahtjev za izdavanje suglasnosti na cjenik sadrži:

 • prijedlog cjenika s obrazloženjem,
 • procjenu iznosa prosječnog računa sukladno prijedlogu cjenika, koji bi korisnik usluge bio
  dužan platiti davatelju javne usluge u obračunskom razdoblju,
 • izjavu osobe odgovorne za zastupanje davatelja javne usluge da je prijedlog cjenika u skladu
  sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom,  Uredbom o komunalnom otpadu i Odlukom,
 • prijedlog datuma početka primjene cjenika.

Zahtjev za izmjenu cjenika sadrži i važeći cjenik, podatak o postotku promjene cijene u odnosu na važeću cijenu te razloge za promjenu cijene s detaljnim obrazloženjem.

Davatelj javne usluge objaviti će suglasnost na cjenik u Službenom glasniku Grada Pakraca te obavijestiti korisnika usluge o cjeniku i izmjeni cjenika u roku od 30 dana prije dana primjene cjenika.

Gradonačelnik Grada Pakraca daje suglasnost na prijedlog cjenika, odnosno njegove izmjene i dopune, te je obavezan prije davanja suglasnosti provjeriti da li je prijedlog cjenika usklađen sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom i ovom Odlukom.

Gradonačelnik Grada Pakraca dužan se je očitovati u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva pribavljanje suglasnosti.

Ako se gradonačelnik ne očituje u roku iz prethodnog stavka smatra se da je suglasnost dana.

Članak 27.

Obračun cijene javne usluge

Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Uredbi o komunalnom otpadu.

Cijena javne usluge određuje se sukladno volumenu spremnika za miješani komunalni otpad i broja pražnjenja spremnika.

Strukturu cijene javne usluge čini cijena:

 1. cijena obavezne minimalne javne usluge
 2. cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada
 3. cijena ugovorne kazne

Formula za izračun cijene javne usluge:

C— cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u

kunama

CMJUK- cijena obavezne minimalne javne usluge sa vlastitim kompostištem

CMJUS  cijena obavezne minimalne javne usluge sa sakupljanjem BKO

JCVM- jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada

izražena u kunama sukladno cjeniku

BPM- broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju

sukladno podacima u Evidenciji

U- udio korisnika usluge u korištenju spremnika.

UK– cijena ugovorene kazne

Cijena sa kompostištem:

C =CMJUK+( (JCVM x BPM) x U)+UK Cijena sa sakupljanjem BKO:

C =CMJUS+( (JCVM x BPM) x U+UK

Korisnik usluge je dužan platiti davatelju javne usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje.

Iznimno od plaćanja cijene javne usluge oslobođene su nekretnine koje se trajno ne koriste, odnosno korisnici usluga u skladu s člankom 18. ove Odluke.

Kad jedan korisnik usluge samostalno koristi spremnik, udio korisnika usluge u korištenju spremnika je jedan (U=1).

Kad više korisnika usluge zajednički koriste spremnik zbroj udjela svih korisnika, određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom davatelja usluge, mora iznositi jedan.

Kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne u slučaju kad se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika snose svi korisnici usluge koji koriste zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju spremnika.

Za korištenje većih spremnika (od 1100 l do 7000 l) pravne osobe mogu ugovoriti cijenu po odvozu, a u cijenu su uključeni svi troškovi.

 

Članak 28.

 Izvješće o radu davatelja javne usluge

Davatelj javne usluge je dužan predati Izvješće o radu davatelja javne usluge na obrascu koji objavljuje Agencija na svojim mrežnim stranicama u rokovima i sadržajem sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom.

Davatelj javne usluge je dužan izvješće o radu podnijeti i Gradskom vijeću Grada Pakraca do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 29.

Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada

Grad Pakrac svjestan je obaveza smanjenja količina miješanog komunalnog otpada i eventualne obaveze plaćanja poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, a koja naknada se obračunava u rokovima i na način propisan člankom 24. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Članak 30.

 

Nadzor provođenja Odluke

Nadzor nad provedbom ove Odluke reguliran je Odlukom o komunalnom redu Grada Pakraca.

Članak 31.

Viša sila

Davatelj usluge neće se smatrati odgovornim za kašnjenje u ispunjavanju ili neispunjavanju obaveza iz Ugovora koje je uzrokovano neočekivanim i nepredvidljivim okolnosti razumne kontrole, kao što su radnje građanskih ili vojnih tijela, ograničenja uvedena zakonom, požar, eksplozija, rat, embargo, štrajkovi, lokalni ili nacionalni neredi i nemiri.

U slučaju nastupa takovih kašnjenja u ispunjavanju ili neispunjavanju obaveza, davatelj usluge će bez odgode o nastupu takovih okolnosti obavijestiti korisnike usluga putem mrežnih stranica te se ispunjenje obaveza davatelja usluga odgađa za vrijeme trajanja takovog slučaja više sile.

Članak 32.

Početak primjene Odluke

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/2014, 1/2015).

Davatelj usluge obvezan je ispuniti uvjete naplate odvoza otpada po volumenu sukladno ovoj Odluci na cijelom području Grada Pakraca do 01. veljače 2018. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Klasa: 351-01/17-01/12

Urbroj: 2162- 06/01-17-01

Pakrac,11. prosinca 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.