Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

   Temeljem članka 23. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,  110/04, 178/04, 38/09,79/09153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 04/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 3. sjednici održanoj dana  11. prosinca 2017. godine donosi

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/09, 1/11, 1/13, 1/15)  članak 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Komunalnu naknadu plaćaju obveznici navedeni u članku 6. točka 1. i 3. tromjesečno (kvartalno) i to najkasnije do 31.03.; 15.06.; 15.09. i 15.12. tekuće godine.“

Članak 2.

   U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/09, 1/11, 1/13, 1/15)  članak 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Komunalnu naknadu plaćaju obveznici navedeni u članku 6. točka 2. i 4. mjesečno, najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec.“

Članak 3.

Ostale odredbe u Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/09, 1/11, 1/13, 1/15)  ostaju neizmijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog  dana od dana  objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-04/17-01/2

URBROJ: 2162-06/01-17-01

Pakrac, 11. prosinca 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.