Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru odbora za financije i proračun

Temeljem odredbe članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 19. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj trećoj (3.) sjednici, održanoj dana 11. prosinca 2017. godine donosi

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZBORU ODBORA ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Članak 1.

Članak 1. Odluke o izboru Odbora za financije i proračun mijenja se i glasi:

   „U Odbor za financije i proračun imenuju se:

Josip Delorenci, za predsjednika,

   Kristina Milek, za članicu,

   Željka Pejša Božić, za članicu,

   Neven Garača, za člana,

   Vjekoslav Anušić, za člana.“

Članak 2.

   Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 021-05/17-01/6

URBROJ: 2162-04/01-17-3

U Pakracu, 11. prosinca 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.