Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata medicine

Na temelju odredbi članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 06/13, 03/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 3. sjednici održanoj 11. prosinca 2017. godine, donijelo je

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STIPENDIRANJU STUDENATA MEDICINE

Članak 1.

U Odluci o stipendiranju studenata medicine („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/17) članak 17. mijenja se i glasi:

„Korisnik stipendije dužan je tražiti posao u stečenom zvanju odazivom na natječaje, oglase i pozive zdravstvenih ustanova na području Grada Pakraca najmanje godinu dana.

Ukoliko korisnik stipendije u roku iz prethodnog stavka ne zaključi ugovor o bilo kakvoj vrsti zapošljavanja u stečenom zvanju ni s jednom zdravstvenom ustanovom na području Grada Pakraca ima pravo zatražiti prestanak obveza po ugovoru o stipendiranju.“

Članak 2.

Ostali članci Odluke o stipendiranju studenata medicine, kao i njeni sastavni dijelovi, ostaju nepromijenjeni.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 604-01/17-01/3

URBROJ: 2162-04/05-17-3

U Pakracu, 11. prosinca 2017. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v.r.