Odluka o imenovanju Aleje mons. dr. Josipa Pazmana

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13) i članka 11. Odluke o naseljima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 5/06), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 3. sjednici, održanoj 11. prosinca 2017.g. donijelo slijedeću

 

ODLUKU O IMENOVANJU ALEJE MONS. DR. JOSIPA PAZMANA

 

Članak 1.

Alejom mons. dr. Josipa Pazmana imenuje se postojeći pješački prolaz koji se nalazi na k.č.br. 214 u k.o. Pakrac (iznad južnih stepenica Župne crkve UBDM u Pakracu do križanja sa ulicom Kalvarija) i na k.č.br. 1999 u k.o. Pakrac (od ulice Kalvarija do Tri Križa).

 

Članak 2.

   Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 015-08/17-01/4

URBROJ: 2162-04/03-17-4

U Pakracu, 11. prosinca 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.