Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac

Temeljem članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj trećoj sjednici održanoj 11. prosinca 2017. godine donosi

ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA „MASLAČAK“ PAKRAC

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

Članak 2.

Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-01/17-01/6

URBROJ: 2162-01/01-17-2

U Pakracu, 11. prosinca 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.