>

Zaključak o primanju na znanje informacije o radu Srednje škole Pakrac za školsku godinu 2016/2017.

Zaključak o primanju na znanje informacije o radu Srednje škole Pakrac za školsku godinu 2016/2017.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 4. sjednici, održanoj 19. prosinca 2017.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

  1. Prima se na znanje informacija o radu Srednje škole Pakrac za školsku godinu 2016/2017.
  2. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-03/17-01/3

URBROJ: 2162-04/03-17-2

Pakrac, 19. 12. 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.