Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6//13) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 2. sjednici, održanoj 12. rujna 2017. g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje 1. 1. 2017. – 30. 6. 2017. godine.

2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivano.

3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 022-05/17-01/8
URBROJ: 2162-02/01-17-2
Pakrac, 12. rujna 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.