Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca

Temeljem članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca ( Službeni glasnik Grada Pakraca br.1/11, 5/12), te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 04/09, 1/13, 6/13, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 12. rujna 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o odabiru ponuditelja za obavljanje
komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih
cesta na području Grada Pakraca –
radovi održavanja makadamskih cesta i poljskih putova

Članak 1.

Za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca – radovi održavanja makadamskih cesta i poljskih putova, putem ugovora o povjeravanju poslova, izabire se Autoprijevoznik Vlado Amić iz Badljevine, Kralja Tomislava 19, OIB: 01862443850.
Izvođač iz prethodnog stavka izabran je u postupku javnog natječaja objavljenog dana 16. lipnja 2017.g. u Pakračkom listu br. 535, oglasnoj ploči Grada Pakraca i službenoj web stranici Grada Pakraca.
Rok ugovornog obavljanja djelatnosti: četiri (4) godine.
Vrsta, opseg i dinamika poslova: održavanje makadamskih cesta i poljskih putova sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Pakraca,
Način određivanja cijene za obavljanje poslova: temeljem jediničnih cijena za svaku pojedinu stavku iz ponudbenog troškovnika, a prema vrsti i kvaliteti materijala navedenih u opisnom dijelu troškovnika i uvjetima iz natječaja.
Način i rok plaćanja: temeljem ispostavljenog računa u roku od 30 dana od dana ovjere po ovlaštenoj osobi naručitelja.
Jamstva i/ili odgovarajući instrumenti osiguranja ponuditelja: bjanko zadužnica na iznos 50.000,00 kn sa osobnim jamstvom vlasnika obrta.
Način prestanka ugovorne obaveze: nekvalitetno i nepravovremeno izvršavanje poslova daje pravo naručitelju da pod uvjetima utvrđenim ugovorom raskine ugovor.
Ugovorne kazne: aktiviranje zadužnice.

Članak 2.

Uvjeti i način obavljanja komunalne djelatnosti iz točke 1. ove odluke određeni su u objavljenom javnom natječaju i natječajnoj dokumentaciji kao sastavnom dijelu istog, te će se kao takovi primijeniti i u ugovoru o povjeravanju komunalne djelatnosti, koji će se potpisati sa izvođačem/izvršiteljem.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-02/17-01/4
URBROJ: 2162-06/01-17-5
Pakrac, 12. rujna 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.