Odluka o stupanju na dužnost gradonačelnice i zamjenika gradonačelnice Grada Pakraca te zamjenika gradonačelnice Grada Pakraca iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Temeljem članka 90., 90.a i 90.c. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) članka 91.st.1., 115. i 116. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16), a sukladno objavljenim Konačnim rezultatima izbora za gradonačelnika Grada Pakraca i Konačnim rezultatima izbora za zamjenika gradonačelnika Grada Pakraca iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine Gradskog izbornog povjerenstva od dana 25. svibnja 2017. godine, pročelnik JUO Grada Pakraca donosi

ODLUKU
o stupanju na dužnost gradonačelnice i zamjenika gradonačelnice Grada Pakraca
te zamjenika gradonačelnice Grada Pakraca iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

I. ANAMARIJA BLAŽEVIĆ, upr. iur., stupa na dužnost gradonačelnice Grada Pakraca s danom 26. svibnja 2017. g.
II. MARIJAN ŠIRAC, dipl. oec., stupa na dužnost zamjenika gradonačelnice Grada Pakraca s danom 26. svibnja 2017. g.
III. NIKOLA IVANOVIĆ, stupa na dužnost zamjenika gradonačelnice Grada Pakraca iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine s danom 26. svibnja 2017. g.
IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

Obrazloženje

Dana 21. svibnja 2017. g. održani su izbori za gradonačelnika Grada Pakraca i njegovih zamjenika.
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca dana 25. svibnja 2017. g. utvrdilo je i objavilo Konačne rezultate izbora za gradonačelnika Grada Pakraca i Konačne rezultate izbora za zamjenika gradonačelnika Grada Pakraca iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine
Na temelju članka 94.st.3. Zakona o lokalnim izborima za gradonačelnicu Grada Pakraca izabrana je Anamarija Blažević, upr. iur., a za zamjenika gradonačelnice Marijan Širac, dipl. oec.
Na temelju članka 115. Zakona o lokalnim izborima za zamjenika gradonačelnika Grada Pakraca iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine izabran je Nikola Ivanović.
Odredbom članka 116. istog Zakona propisano je da se na sva ostala pitanja vezana uz izbor i mandat zamjenika gradonačelnika iz reda pripadnika nacionalnih manjina odgovarajuće primjenjuju odredbe navedenog Zakona vezane uz izbor i mandat gradonačelnika.
Odredbom članka 91.st.1. Zakona o lokalnim izborima propisano je da gradonačelnik i njegov zamjenik stupaju na dužnost prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora, odnosno u ovom slučaju 26. svibnja 2017. g.
Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA PAKRACA

KLASA: 013-03/17-01/7
URBROJ: 2162-04/01-17-1
Pakrac, 1. lipnja 2017. g.

Pročelnik: Tomislav Petrač, v.r.