Odluka o prestanku obavljanja dužnosti obnašateljice dužnosti gradonačelnika Grada Pakraca i zamjenika gradonačelnika Grada Pakraca iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Temeljem članka 90.c. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 91.st.1. i čl. 116. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16) a sukladno čl. 92.st.1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i objavljenim Konačnim rezultatima izbora za Gradonačelnika Grada Pakraca te Konačnim rezultatima izbora za zamjenika gradonačelnika Grada Pakraca iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine Gradskog izbornog povjerenstva od dana 25. svibnja 2017. godine, pročelnik JUO Grada Pakraca donosi

ODLUKU
o prestanku obavljanja dužnosti
obnašateljice dužnosti gradonačelnika Grada Pakraca i
zamjenika gradonačelnika Grada Pakraca iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

I. ANAMARIJI BLAŽEVIĆ, dužnost obnašateljice dužnosti gradonačelnika Grada Pakraca prestaje s danom 26. svibnja 2017. g., kao i sva prava na temelju obavljanja navedene dužnosti.

II. GORANU LABUSU, dužnost zamjenika gradonačelnika Grada Pakraca iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine prestaje s danom 26. svibnja 2017. g., kao i sva prava na temelju obavljanja navedene dužnosti.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

Obrazloženje

Dana 21. svibnja 2017. g. održani su izbori za gradonačelnika Grada Pakraca i njegovih zamjenika.
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca dana 25. svibnja 2017. g. utvrdilo je i objavilo Konačne rezultate izbora za gradonačelnika Grada Pakraca i Konačne rezultate izbora za zamjenika gradonačelnika Grada Pakraca iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine.
Odredbom članka 92.st.1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da dotadašnjem gradonačelniku i njegovom zamjeniku prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju danom stupanja na dužnost novog gradonačelnika i zamjenika.
Odredbom članka 116. Zakona o lokalnim izborima propisano je da se na pitanja vezana uz izbor i mandat zamjenika gradonačelnika iz reda pripadnika nacionalnih manjina odgovarajuće primjenjuju odredbe Zakona vezane uz izbor i mandat gradonačelnika.
Novoizabrana gradonačelnica i njezini zamjenici stupili su na dužnost 26. svibnja 2017. g.
Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA PAKRACA

KLASA: 013-03/17-01/6
URBROJ: 2162-04/01-17-1
Pakrac, 1. lipnja 2017. g.

Pročelnik: Tomislav Petrač, v.r.