Odluka o izradi projekta „STRATEGIJA PROMETNOG RAZVOJA GRADA PAKRACA“

Temeljem Pravilnika o provedbi Mjere M07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ br.71/2016, 15/2017, 17/2017 i 27/2017) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj prvoj (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 14. lipnja 2017. godine donosi

O D L U K U
o izradi projekta
„STRATEGIJA PROMETNOG RAZVOJA GRADA PAKRACA“

Članak 1.

U svrhu prijave na natječaj iz Mjere M07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (Narodne novine, broj 71/2016, 15/2017, 17/2017 i 27/2017), za provedbu podmjere 7.1. „ Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitet Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti“ – provedba tipa operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“, Gradsko vijeće Grada Pakraca donosi Odluku o izradi projekta i daje suglasnost na provedbu ulaganja u projekt – „STRATEGIJA PROMETNOG RAZVOJA GRADA PAKRACA“.

Članak 2.

Za podnositelja zahtjeva za potporu – korisnika potpore ovlašćuje se Grad Pakrac, Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18 (OIB:79689915301).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

KLASA: 340-01/17-01/9
URBROJ: 2162-06/01-17-2
Pakrac, 14. lipnja 2017. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić, v.r.