Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o korištenju službenih mobitela

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), dana 20. lipnja 2017.g. gradonačelnica Grada Pakraca donosi

Odluku o izmjeni i dopuni
Odluke o korištenju službenih mobitela

Članak 1.

U čl. 3. st. 1. točki 1. Odluke o korištenju službenih mobitela („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/13) brojka „400,00“ mijenja se i glasi: „500,00“.
U čl. 1. st. 1. točki 2. brojka „200,00“ mijenja se i glasi: „250,00“.

Članak 2.

Iza članka. 3. Odluke dodaje se članak 4. koji glasi:
„Službenic(i)e Jedinstvenog upravnog odjela mogu dobiti na korištenje ili zamijeniti rashodovani službeni mobitel nabavkom novog u visini minimalno ponuđene cijene aparata od strane dobavljača/operatera prilikom sklapanja ili produžavanja ugovora sa operaterom, a maksimalno do iznosa od 200,00 kn.
Službenic(i)e mogu dobiti na korištenje i/ili zatražiti zamjenu rashodovanog službenog mobitela po cijeni većoj od 200,00 kn, ali su tom prilikom dužni sami platiti razliku u cijeni većoj od navedene.“

Članak 3.

Ovom izmjenom i dopunom Odluke članak 4. postaje članak 5., članak 5. postaje članak 6., a članak 6. postaje članak 7.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

KLASA: 022-05/17-01/7
URBROJ: 2162-04-03/17-1
Pakrac, 20. lipnja 2017.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević, v.r.