Odluka o izboru Mandatne komisije

Temeljem 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12, 19/13, 137/15) i članka 16. Poslovnika o radu Gradskog vijeća (“Službeni glasnik grada Pakraca” 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 14. lipnja 2017. godine donijelo je

O D L U K U
o izboru Mandatne komisije

Članak 1.

U Mandatnu komisiju Gradskog vijeća Grada Pakraca imenuju se:
– Željka Pejša Božić za predsjednicu,
– Robert Matijašević za člana,
– Zoran Krejči za člana.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/17-01/2
URBROJ: 2162-04/01-17-2
U Pakracu, 14. lipnja 2017.g.

Predsjedatelj: Matija Lukić, v.r.