Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanja

Temeljem odredbe članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 17. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 14. lipnja 2017. godine donosi

O D L U K U
o izboru Komisije za izbor i imenovanja

Članak 1.

U Komisiju za izbor i imenovanja imenuju se:
– Dragan Marin za predsjednika,
– Vlado Eck za člana,
– Ivan Frićer za člana,
– Igor Cavalli za člana,
– Mirsada Popović Damjanović za članicu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/17-01/4
URBROJ: 2162-04/01-17-2

Pakrac, 14. lipnja 2017.g.

Predsjedavajući: Miroslav Ivančić, v.r.