Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća gradonačelnika za razdoblje od 1. 7. 2016. do 31. 12. 2016.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6//13) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 20. sjednici, održanoj 10. ožujka 2017. g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

  1. Usvaja se polugodišnje izvješće o radu obnašateljice dužnosti gradonačelnika za razdoblje  07.2016. – 31.12.2016. godine.
  2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivano.
  3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 022-05/17-01/2

URBROJ: 2162-02/01-17-2

U Pakracu, 10.3.2017.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.