Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2016.g. Gradske knjižnice Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 20. sjednici, održanoj 10. ožujka 2017.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Pakrac za 2016.g.

2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-04/17-01/2
URBROJ: 2162-04/01-17-2
U Pakracu, 10. 3. 2017.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.